ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

วิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา | Research in Educational Technology


SU
about

งานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา แนวทางการวิจัยที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาทางเทคโนโลยีการศึกษา การเขียนโครงร่างการวิจัย และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีการศึกษา

time

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 15 ชั่วโมงการเรียนรู้ โดยเรียนรู้ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 5 ชั่วโมง 15 นาที)

obj

1. อธิบายหลัก และแนวทางการวิจัยเทคโนโลยีการศึกษาได้

2. อภิปรายถึงขอบข่ายและรูปแบบการดำเนินการวิจัยด้านเทคโนโลยีการศึกษาได้

3. อธิบายถึงพัฒนาการและแนวโน้มของงานวิจัยเทคโนโลยีการศึกษาได้

4. นำเสนอรูปแบบงานวิจัยเทคโนโลยีการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาทางเทคโนโลยีการศึกษาได้

5. สามารถอธิบาย และยกตัวอย่างด้านเครื่องมือ กลุ่มตัวอย่าง ค่าสถิติ การแปลความหมายและสรุปงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการศึกษาได้

learner

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

evaluate

เข้าทำกิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

teacher

อาจารย์ผู้สอน


Course Staff Image #2

ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Course Staff Image #3

รศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

Course Staff Image #3

รศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร

Course Staff Image #3

รศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม้
มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา


Course Staff Image #1

รศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail: satiman_a@silpakorn.edu
เบอร์โทร: 081-645-5570

cc
Enroll