ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เทคโนโลยีกับการศึกษาร่วมสมัย | Technology and Contemporary Education


SU
about

ศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการเทคโนโลยีการศึกษา และนวัตกรรมการศึกษา บทบาทของนักเทคโนโลยีการศึกษา การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

time

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 15 ชั่วโมงการเรียนรู้ โดยเรียนรู้ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 5 ชั่วโมง 15 นาที)

obj

1. วิเคราะห์และเปรียบเทียบทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา

2. พัฒนาการบทบาทของนักเทคโนโลยีการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์

3. ประยุกต์ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา

4. ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาด้วยตนเอง

learner

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

evaluate

เข้าทำกิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

teacher

อาจารย์ผู้สอน


Course Staff Image #2

ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Course Staff Image #3

รศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร

Course Staff Image #3

รศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม้
มหาวิทยาลัยศิลปากร

Course Staff Image #3

รศ.ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล
มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา


Course Staff Image #1

รศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail: satiman_a@silpakorn.edu
เบอร์โทร: 081-645-5570

cc
Enroll