ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ | Technology for Creative Learning


SWU

รายวิชา

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

Technology for Creative Learning

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหา

ปริญญาตรี

ระดับความยาก

เบื้องต้น

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทั่วไป

วันที่เปิด-ปิดเรียน

26 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

อาจารย์ผู้สอน

 

ดร.ดรัณภพ เพียรจัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ขอบข่าย ความสำคัญ และลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ระบบของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา วิธีระบบ การสื่อความหมาย ประเภทสื่อการเรียนการสอน การเลือก การจัดหา การออกแบบ การผลิต การใช้ การเก็บรักษา และการประเมินผลสื่อการเรียนการสอนทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้และประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถุประสงค์ของรายวิชาเลือกใช้และกลยุทธ์การใช้สื่อใหม่ เทคนิคการนำเสนอผ่านสื่อใหม่

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนอธิบายเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ได้ถูกต้อง

2. ผู้เรียนประยุกต์ใช้สื่อการสอนที่มีคุณภาพเพื่อจัดการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนได้

3. ผู้เรียนออกแบบวิธีการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ได้

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

 

"สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enroll