ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Cloud Technology Tools เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 | Cloud Technology Tools for 21st Century Learning


SWU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

 

Adobe Systems

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด / จำนวนหน่วยกิต

6 ชั่วโมงเรียนรู้ (2 ชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์)  /  จำนวน 3 หน่วยกิต

 

Adobe Systems

ระดับของเนื้อหารายวิชา

เนื้อหาเรียนตามอัธยาศัย     

 

Adobe Systems

ประเภทของการเรียนในรายวิชา

เรียนด้วยตนเอง

 

Adobe Systems

ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา

เบื้องต้น

 

Adobe Systems

กลุ่มเป้าหมาย ของรายวิชา

บุคคลทั่วไป

 

 

 

     

Cloud Computing หรือ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ คือ วิธีการประมวลผลที่อิงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถระบุความต้องการไปยังซอฟต์แวร์ของระบบ Cloud Computing จากนั้นซอฟต์แวร์จะร้องขอให้ระบบจัดสรรทรัพยากรและบริการให้ตรงกับความต้องการผู้ใช้ ทั้งนี้ระบบสามารถเพิ่มและลดจานวนของทรัพยากร รวมถึงเสนอบริการให้พอเหมาะกับความต้องการของผู้ใช้ได้ตลอดเวลา โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทราบเลยว่าการทำงานหรือเหตุการณ์เบื้องหลังเป็นเช่นไร โดย Cloud Computing เป็นแนวคิดการใช้งานทางด้านไอทีที่ใช้วิธีดึงพลังและสมรรถนะจากคอมพิวเตอร์หลาย ๆ ตัวจากต่างสถานที่ให้มาทำงานสอดประสานกันเพื่อช่วยขับเคลื่อนการบริการทางด้านไอที

รายวิชานี้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และหลักการต่างๆ ในการใช้งานระบบ Cloud Technology Tools ในการจัดการงานเอกสาร โดยใช้ Google Docs การใช้งานในการนำเสนองาน โดยใช้ Google Slide การใช้งานในการประเมินผล โดยใช้ Google Form และการใช้งานในการประชุมงาน โดยใช้ Google Hangout รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

 

 

      

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Cloud Technology Tools

2. ผู้เรียนสามารถใช้งานเว็บไซต์ Cloud Technology Tools

          3. ผู้เรียนสามารถนำ Cloud Technology Tools ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของตนเองได้

 

 

 

 

บุคคลทั่วไป มีความรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 

 

 

 

เข้าครบทุก Unit ร่วมกันทำกิจกรรมอย่างน้อย 70%  และแบบทดสอบหลังเรียน 30%

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ ดร.รัฐพล  ประดับเวทย์  

Rathapol  Pradubwate  

อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

E-mail : rathapol.mooc@gmail.com

 

 

 

 

ผู้ช่วยสอน : นายธนภูมิ  สุนาถวนิชย์กุล

Thanabhum  Sunartvanichkul

คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

E-mail : Thanabhum.mai@gmail.com

 

 

 

ผู้เรียนควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ และมีความรู้เบื้องต้นในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปเบื้องต้น อาทิเช่น Window และ Microsoft Office

 

 

 

 

 

Creative Common แสดงสัญญาอนุญาตสิทธิ์  CC BY NC SA

"สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)

และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์

แบบ Creative Common ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

 

 

Enroll