ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การหลอมรวมเทคโนโลยีสมัยใหม่ | Fusion of modern technology


SWU

รายวิชา

การหลอมรวมเทคโนโลยีสมัยใหม่

Fusion of modern technology

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหา

ปริญญาตรี

ระดับความยาก

เบื้องต้น

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทั่วไป

วันที่เปิด-ปิดเรียน

2 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

อาจารย์ผู้สอน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมภัค บึงบัว

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

คำอธิบายรายวิชา

ความเป็นมาและวิวัฒนาการของสื่อใหม่ ความสำคัญของสื่อใหม่ การหลอมรวมสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อินเตอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อใหม่ ผลกระทบของสื่อใหม่ และการประยุกต์ใช้สื่อใหม่ในงานประเภทต่างๆ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ นวัตกรรมในระบบการสื่อสารสมัยใหม่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการสื่อสารบนอินเตอร์เน็ต การฝึกปฏิบัติการใช้ระบบการสื่อสารสมัยใหม่ การเลือกใช้และกลยุทธ์การใช้สื่อใหม่ เทคนิคการนำเสนอผ่านสื่อใหม่

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถบอกความหมาย ความสำคัญ และหลักการหลอมรวมเทคโนโลยีสมัยใหม่

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวทางในการประยุกต์ใช้สื่อใหม่ในงานประเภทต่างๆ และผลกระทบที่เกิดจากการใช้สื่อใหม่นั้นๆ

3. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้สื่อใหม่นำเสนอเนื้อหาได้อย่างสร้างสรรค์

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

 

"สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enroll