ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล | Competency for teacher in digital age


SWU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)


 

Adobe Systems

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/ต่อครั้ง

1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมงครึ่ง/ครั้ง

 

Adobe Systems

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด / จำนวนหน่วยกิต

6 ชั่วโมงเรียนรู้ (2 ชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์)   /  จำนวน 3 หน่วยกิต

 

Adobe Systems

ระดับของเนื้อหารายวิชา

ปริญญาตรี

 

Adobe Systems

ประเภทของการเรียนในรายวิชา

เรียนด้วยตนเอง

 

Adobe Systems

ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา

เบื้องต้น

 

Adobe Systems

กลุ่มเป้าหมาย ของรายวิชา

นิสิตนักศึกษา / ครู อาจารย์

 

 

 

     

ในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตทุกๆ ด้าน ครูผู้สอนจึงต้องเปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีสอน เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะที่เพียงพอในการดำเนินชีวิตในยุคที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ อย่างรวดเร็วได้อย่างเท่าทันและเป็นสุข ด้วยเหตุนี้ ครูผู้สอนจึงต้องมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการในยุคดิจิทัล

รายวิชาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัลนี้ มุ่งเน้นพัฒนานิสิต/นักศึกษาครู  ครู/อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีความรู้ เจตคติ และทักษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ เพื่อที่ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็น อาทิ ทักษะการคิด  ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ อันจะช่วยให้ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นสอดคล้องกับบริบทและความต้องการในสังคมยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

 

 

 

      

   1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เข้าใจหลักการเรียนรู้เชิงรุกและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้

          2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือส่งเสริมทักษะการคิดของผู้เรียนได้

          3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนได้

          4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เข้าใจหลักการวัดและประเมินผลผู้เรียนและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้

          5. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์และสามารถใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ได้

 

 

 

 

นิสิต/นักศึกษาครู  ครู/อาจารย์  นักการศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา  และผู้สนใจทั่วไป

 

 

 

 

เข้าครบทุก Unit ร่วมกันทำกิจกรรมอย่างน้อย 80%  และแบบทดสอบหลังเรียน 70%

 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.นัทธีรัตน์   พีระพันธุ์  

Nutteerat   Pheeraphan

อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

E-mail : nutteerat.mooc@gmail.com

 

 

 

 

ผู้ช่วยสอน : นางสาววรมณ ช่อไม้ทอง

Woramon  Chomaitong

คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

E-mail : woramon.mooc@gmail.com

 

 

 

ผู้อบรมควรสอนอยู่ในโรงเรียนที่ห้องเรียนมีอุปกรณ์สมาร์ทโฟน หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ และนักเรียนสามารถใช้สมาร์ทโฟนในการเรียนรู้ได้

 

 

 

 

 

Creative Common แสดงสัญญาอนุญาตสิทธิ์  CC BY NC SA

"สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)

และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์

แบบ Creative Common ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

 

 

  1. รหัสรายวิชา

    SWU006
  2. วันเปิดเรียน

  3. วันปิดเรียน

  4. จำนวนชั่วโมงที่นำแนะต่อสัปดาห์

    1 ชั่วโมง/สัปดาห์
Enroll