ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Online Classroom ห้องเรียนยุคใหม่ | Online Classroom in the 21st century


SWU

 

Adobe Systems

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้ต่อสัปดาห์ /ต่อครั้ง

1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมงครึ่ง / ครั้ง

 

Adobe Systems

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้ (2 ชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์)

 

Adobe Systems

ระดับของเนื้อหารายวิชา

ตามอัธยาศัย

 

Adobe Systems

ประเภทของการเรียน

ในรายวิชา

เรียนด้วยตนเอง

 

ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา

เบื้องต้น

 

Adobe Systems

กลุ่มเป้าหมาย ของรายวิชา

บุคคลทั่วไป / ครู

 

Adobe Systems

วันที่เปิดรับสมัคร /

ระยะเวลาเรียน

-

-

 

     

หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ข้อดี ข้อจำกัด รูปแบบ และองค์ประกอบที่สำคัญในการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นทั้งในแบบประสานเวลา (synchronous) และต่างเวลา (asynchronous) โดยใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่และสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยซอฟแวร์ระบบบริหารจัดการอำนวยความสะดวกในการจัดให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยในปัจจุบันมีระบบบริหารจัดการรายวิชาที่สามารถใช้งานได้โดยง่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้สอนและผู้เรียนที่สามารถเลือกใช้ได้อย่างหลากหลายตรงตามวัตถุประสงค์ โดยในรายวิชานี้ได้เสนอตัวอย่างการสร้างห้องเรียนออนไลน์ ด้วยเว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์ ชื่อ Edmodo ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับ ครู นักเรียน โรงเรียน ผู้ปกครอง ที่มีระบบรักษาความปลอดภัย สามารถติดต่อสื่อสารทำงานร่วมกัน แบ่งปันเนื้อหา เข้าถึงการบ้าน รายงานผลการเรียนและประกาศข่าวสารต่างๆ ได้โดยง่าย ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงมีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สามารถเริ่มใช้งานระบบต่างๆได้ทันทีเมื่อสมัครเป็นสมาชิก โดยไม่มีการจำกัดจำนวนชั้นเรียนและจำนวนผู้เรียน ไม่จำกัดพื้นที่การเก็บข้อมูล สามารถรองรับปริมาณการใช้งานจำนวนมากได้พร้อมๆ กันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาเรื่องข้อจำกัดชั้นเรียน และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ตามความสนใจ ครูและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลถึงประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและนำไปสู่วัตถุประสงค์ที่กำหนด

 

      

   1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับห้องเรียนออนไลน์ได้

   2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้งานห้องเรียนออนไลน์ได้

   3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน หรือในการใช้ชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

         

 

นิสิต/นักศึกษาครู  ครู/อาจารย์  นักการศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา  และผู้สนใจทั่วไป

 

 

เข้าครบทุก Unit ร่วมกันทำกิจกรรมอย่างน้อย 80%  และแบบทดสอบหลังเรียน 70%

 

 

 

 

 

 

ดร.นฤมล ศิระวงษ์

Naruemon Sirawong

อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

E-mail : naruemon.mooc@gmail.com

 

 

 

 

ผู้ช่วยสอน : นางสาววรมณ ช่อไม้ทอง

Woramon  Chomaitong

คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

E-mail : woramon.mooc@gmail.com

 

ผู้เรียนควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

 

 

 

Creative Common แสดงสัญญาอนุญาตสิทธิ์  CC BY NC SA

"สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)

และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์

แบบ Creative Common ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

 

Enroll