ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การสร้างคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ | Creating Online Learning Resources


SWU

            ความหมาย ประเภทของทรัพยากรการเรียนรู้ ตัวอย่างคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ การเตรียมสื่อประเภทต่าง ๆ สำหรับคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยีในการสร้างคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

  • LO1 : เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
  • LO2 : เพื่อให้ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ได้
  • LO3 : เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสร้างสัญลักษณ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ได้
  • LO4 : เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมสื่อสำหรับคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
  • LO5 : เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ได้
  • นิสิต/นักศึกษาครู ครู/อาจารย์ นักการศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
  1. การประเมินผลหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน (Summative Assessment) วัดจากการทําแบบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างน้อย 70%
  2. การตัดสินให้ผ่าน (Pass) และการให้ประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อผู้เรียนได้คะแนนรวมทั้งหมด ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยระบบจะแสดงใบประกาศนียบัตรให้อัตโนมัติในแถบเมนู Progress ซึ่งผู้เรียนสามารถ Save หรือสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้เรียนจึงควรเข้าเรียนและทํากิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบทุกโมดูลการเรียนรู้
Course Staff Image #1

อาจารย์ ดร. นิพาดา ไตรรัตน์

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยสอนและดูแลระบบ

Course Staff Image
#3

นางสาววรมณ ช่อไม้ทอง

นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำแนะนำสำหรับผู้เรียน

            ผู้เรียนควรมีอุปกรณ์ต่าง ๆ (Devices) อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน โดยอุปกรณ์ต่างๆ จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (High Speed Internet) มีเว็บเบราเซอร์ (Web Browser) และต้องติดตั้งโปรแกรมใช้ในการเรียนรายวิชา Infographic ด้วยอย่างเช่น โปรแกรม powerpoint

Creative Common
สัญญาอนุญาตสิทธิ์ 

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons
ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll