ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

สร้างแบรนด์ดีด้วย R.I.C.H. | Building Good Brand with R.I.C.H.


SWU

Welcome to Thai MOOC swu012!

สร้างแบรนด์ให้ดีและดังด้วย R.I.C.H

 R.I.C.H. ไม่ใช่แค่ RICH

5 หัวข้อสำคัญที่เราจะเรียนรู้: 

    1. interactive connection ความเป็นมา บทบาท ความสำคัญ และ พัฒนาการของแบรนด์
    2. html cleaner หลักการที่ 1 = R. แบรนด์ดีต้อง Radical
    3. Word to html หลักการที่ 2 = I. แบรนด์ดีต้อง Integrate
    4. replace text หลักการที่ 3 = C. แบรนด์ดีต้อง Care
    5. gibberish หลักการที่ 4 = H. แบรนด์ดีต้องดีต่อ Humanity

คำอธิบายรายวิชา

การสร้างแบรนด์ด้วย R.I.C.H. เป็นหลักการสร้างแบรนด์ให้ดีและดัง ภายใต้แนวคิดการตลาดที่คำนึงถึงสังคม (Societal Marketing) ซึ่งผู้ประกอบการยุคปัจจุบันไม่ควรละเลย เนื่องจากผู้บริโภคในยุคนี้ ไม่ต้องการแบรนด์ที่ตอบสนองแก่ตนเองเท่านั้น แต่ต้องดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในคราวเดียวกัน ในรายวิชานี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การสร้างแบรนด์ดีด้วย โมเดล R.I.C.H. กับกระบวนการ Plan, Do, Check, Act (PDCA) โดยเริ่มจาก R=Radical คือ การสร้างผลกระทบแบบก้าวกระโดด I=Integrate คือ การบูรณาการ C=Care คือ การเอาใจใส่และใส่ใจ และ H=Humanity คือ การสร้างสรรค์แบรนด์ที่ดีต่อมนุษยชาติ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายบทบาทหน้าที่ ความสำคัญของแบรนด์และองค์ประกอบหลักของแบรนด์ได้อย่างถูกต้อง

2. ผู้เรียนสามารถวางแผนการสร้างแบรนด์ให้มีผลกระทบแบบก้าวกระโดด (R: Radical)

3. ผู้เรียนสามารถสร้างแบรนด์ที่ดีโดยเกิดจากการบูรณาการแบรนด์กับการสื่อสาร (I: Integrate)

4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และประเมินผลความใส่ใจและเอาใจใส่ของแบรนด์ (C: Care)

5. ผู้เรียนสามารถจดจำหลักการสร้างแบรนด์ที่ดีให้เกิดผลสำเร็จ และเช้าใจถึงผลกระทบของแบรนด์ที่มีต่อมนุษยชาติ (H: Humanity) เพื่อนำไปสู่การวางแผนการสร้างแบรนด์ดี ด้วย R.I.C.H.

วิชานี้เหมาะกับใคร

ใครก็ได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุก Generation ที่อยากสร้างแบรนด์ที่ดีให้ R.I.C.H. ที่ไม่ใช่เพียงการมุ่งหวังแต่ความร่ำรวยแบบ RICH

เกณฑ์การวัดผล

ผู้เรียนจะต้องเข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน โดยผู้เรียนจะต้องมีคะแนน รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 70% จึงถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบ

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา THAI MOOC

Course Staff Image #1 Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ดร. วรินทรา ศิริสุทธิกุล
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Course Staff Image #2 Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ดร. พิชัย ภู่สัมพันธ์
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll