ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

วิทยาการข้อมูล | Data Science


SWU

คำอธิบายรายวิชา

กระบวนการของวิทยาการข้อมูล ภาษาโปรแกรมและกรอบความคิดในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์เพื่อวินิจฉัยข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติและการเรียนรู้ของเครื่อง การสร้างมโนภาพของข้อมูล กรณีศึกษาและหัวข้อการประยุกต์ใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 45 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 15 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ในทฤษฎีและหลักการที่จำเป็นด้านวิทยาการข้อมูล
 • ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้สำหรับแก้ปัญหาในทางปฏิบัติและการวิจัยด้วยการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลในการแก้ปัญหาทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้เรียนสามารถนำเสนอและสื่อสารความรู้และข้อมูลทางด้านวิทยาการข้อมูลให้กับบุคคลทั่วไปได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

 • กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
 • ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

 

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

   
Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ.ดร.จันตรี ผลประเสริฐ

 • ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตำแหน่งอื่น ๆ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ผศ.ดร.นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา

 • ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตำแหน่งอื่น ๆ ประธานหลักสูตร วท.ม.วิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Course Staff Image #3

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน์

 • ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Course Staff Image #4

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อ.ดร.ศิริสรรพ เหล่าหะเกียรติ

 • ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Course Staff Image #5

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อ.ดร.โสภณ มงคลลักษมี

 • ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Course Staff Image #6

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ผศ.ดร.ศุภชัย ไทยเจริญ

 • ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Course Staff Image #7

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อ.ดร.วีระ สอิ้ง

 • ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Course Staff Image #7

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ผศ.ดร.วราภรณ์ วิยานนท์

 • ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Course Staff Image #7

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อ.ดร.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ

 • ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll