ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ระบบสมองกลฝังตัวและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง Embedded System and Internet of Things Technology


SWU

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน หลักการโปรแกรม C เบื้องต้น คำสั่งเงื่อนไขและคำสั่งทำซ้ำในภาษา C หลักการโปรแกรมภาษา Python สถาปัตยกรรมบอร์ด Kidbright สถาปัตยกรรมบอร์ด Raspberry Pi การเขียนโปรแกรมเพื่อนำข้อมูลสัญญาณจากเซ็นเซอร์สิ่งแวดล้อมสู่ IoT เรียนรู้หลักการวัดสัญญาณชีพจากร่างกายมนุษย์ การเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจวัดสัญญาณชีพจรและสัญญาณคลื่นหัวใจ การเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจวัดสัญญาณชีพจรและสัญญาณคลื่นหัวใจเข้าสู่ระบบ IoT

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 30 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 20 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน

2. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ในทฤษฎีและหลักการของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

3. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของบอร์ด IoT ต่างๆ

4. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและเทคโนโลยี IoT ในการแก้ปัญหาได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบระหว่างเรียน แบบทดสอบกลางภาค และแบบทดสอบปลายภาค

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา SWU 015

Course Staff Image #1

ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
E-Mail: somphop@g.swu.ac.th

Course Staff Image #2

อ.สุทธิพันธ์ อักษรเนียม
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
E-Mail: suttipan@g.swu.ac.th

Course Staff Image #2

อ.อาคม ม่วงเขาแดง
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
E-Mail: arkhomm@g.swu.ac.th

Course Staff Image #2

ดร.ธีระศักดิ์ จันทร์วิเมลือง
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
E-Mail: theerasak@g.swu.ac.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll