ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ | Using Technology to Enhance Learning


SWU

คำอธิบายรายวิชา

เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับข้องกับการจัดการเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการประเมินผล การปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีตลอดจนการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 15 ชั่วโมงการเรียนรู้ โดยเรียนรู้ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 5 ชั่วโมง 15 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ได้

LO2 : ผู้เรียนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีได้

LO3 : ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ได้

LO4 : ผู้เรียนสามารถประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ.ดร.รัฐพล ประดับเวทย์
ภาควิชา เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : rattapol@g.swu.ac.th

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ดร.นฤมล ศิระวงษ์
ภาควิชา เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : naramon@g.swu.ac.th

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ดร.นิพาดา ไตรรัตน์
ภาควิชา เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : nipada@g.swu.ac.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll