ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การออกแบบกราฟิกเพื่อการเรียนการสอน | Instructional Graphic Design


SWU

คำอธิบายรายวิชา

เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกราฟิกทั้งไทยและต่างประเทศ อินโฟกราฟิก การสร้างสารสนเทศทางกราฟิก การใช้กราฟิกในงานสื่อสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ วีดิทัศน์ และมัลติมีเดีย การใช้งานกราฟิกที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้เรียนในระดับต่าง ๆ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ การวิเคราะห์งานออกแบบกราฟิก การฝึกปฏิบัติการออกแบบกราฟิกโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การนำเสนอและเผยแพร่ งานกราฟิก

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 15 ชั่วโมงการเรียนรู้ โดยเรียนรู้ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 5 ชั่วโมง 15 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกได้

LO2 : ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวทางการสร้างสนเทศทางกราฟิกได้

LO3 : ผู้เรียนสามารถอธิบายและยกตัวอย่างการสร้างงานกราฟิกเพื่อการเรียนการสอนแต่ละประเภทได้

LO4 : ผู้เรียนสามารถประเมินผลและประเมินคุณค่า ของงานกราฟิกแต่ละประเภทได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ.ดร.รัฐพล ประดับเวทย์
ภาควิชา เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : rattapol@g.swu.ac.th

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ดร.นิพาดา ไตรรัตน์
ภาควิชา เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : nipada@g.swu.ac.th

ผู้ช่วยสอนในรายวิชา

นายปณิธิ พูลคล้าย

นายธัชพล กุลสุนทรนนท์

นายณัฐรมณ์ ฤทธิ์รักษา

ภาควิชา เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : nipada@g.swu.ac.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll