ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การออกแบบรายวิชา Thai MOOC | Instructional Design for Thai MOOC


THAIMOOC

“รายวิชานี้ เปิดรับลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ผู้เรียนสามารถเข้าทดลองเรียนได้ในวันที่ 10 ตุลาคม 2566”


รายวิชาเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้สอนและผู้ผลิตรายวิชาออนไลน์ตามแนวทางของ Thai MOOC มุ่งเน้นให้ผู้เข้าเรียนเข้าใจถึงองค์ประกอบของรายวิชาบน Thai MOOC และหลักในการออกแบบการเรียนการสอนที่ช่วยให้สามารถออกแบบบทเรียนออนไลน์แบบเปิดตามมาตรฐานของ Thai MOOC และสามารถเลือกใช้เครื่องมือและกิจกรรมบนระบบได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหาของรายวิชาได้จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งงหมด 6 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 54 นาที)  • LO1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบรายวิชา Thai MOOC ได้
  • LO2 : ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนรายวิชา Thai MOOC ได้
  • LO3 : ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ส่วนประกอบของการเรียนการสอนรายวิชา Thai MOOC ได้
  • LO4 : ผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียนการสอนรายวิชา Thai MOOC
  • LO5 : ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการเลือก ใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเนื้อหาได้


คณาจารย์ ครูผู้สอนบนระบบ MOOC ผู้รับผิดชอบรายวิชา หรือทีมงานที่ทำหน้าที่พัฒนาโครงสร้างเนื้อหารายวิชาออนไลน์และกิจกรรมการเรียนรู้บนระบบ Thai MOOC  • ผู้เรียนเข้าทำ แบบทดสอบระหว่างเรียนทุกบท เก็บคะแนน 60 %
  • ผู้เรียนทำ แบบทดสอบหลังเรียน 40 %
  • ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้ผศ.ดร.กุลชัย กุลตวนิช
หลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

อาจารย์ ดร.รัตตมา รัตนวงศา
หลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll