ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การผลิตวีดิทัศน์สำหรับรายวิชา Thai MOOC | Video Production for Thai MOOC


THAIMOOC

“รายวิชานี้ เปิดรับลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ผู้เรียนสามารถเข้าทดลองเรียนได้ในวันที่ 10 ตุลาคม 2566”

 

มาตรฐานสื่อวิดีโอใน Thai MOOC รูปแบบการนำเสนอเนื้อหารายวิชาในสื่อวิดีโอ กระบวนการผลิตสื่อวิดีโออย่างมืออาชีพตามหลัก 3P ได้แก่ ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) ขั้นตอนการผลิต (Production) และขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) รวมทั้งแนวทางการผลิตสื่อวิดีโออย่างง่าย การนำสื่อวิดีโอขึ้นระบบ Thai MOOC และการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 8 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนสื่อวีดิทัศน์ 5 ชั่วโมง 12 นาที)  • LO1 : ผู้เรียนสามารถบอกลักษณะการนำเสนอเนื้อหาในวีดิทัศน์สำหรับรายวิชา Thai MOOC ได้
  • LO2 : ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการผลิตวีดิทัศน์สำหรับรายวิชา Thai MOOC ในแต่ละขั้นตอนได้
  • LO3 : ผู้เรียนสามารถวางแผนการผลิตวีดิทัศน์สำหรับรายวิชา Thai MOOC ของตนเองได้
  • LO4 : ผู้เรียนสามารถบอกเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตวีดิทัศน์อย่างง่ายสำหรับรายวิชา Thai MOOC ได้
  • LO5 : ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวทางและวิธีการนำวีดิทัศน์ขึ้นเผยแพร่ในระบบ Thai MOOC ได้คณาจารย์ ครูผู้สอนบนระบบ MOOC ผู้รับผิดชอบรายวิชา หรือทีมงานที่ทำหน้าที่ผลิตสื่อในรายวิชา  • ผู้เรียนเข้าทำ แบบทดสอบระหว่างเรียนทุกบท เก็บคะแนน 70 %
  • ผู้เรียนทำ แบบทดสอบหลังเรียน 30 %
  • ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้ 

รศ.ดร.ณัฐกร สงคราม
หลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

ดร.ธนัท สมณคุปต์
นักวิชาการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

ผศ.ดร.ปฐมาพร เนตินันทน์
นักวิชาการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

อาจารย์ ฉัตรระวี มหิธิธรรมธร
นักวิชาการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

ดร.อภิวัฒน์ มีอุปการ
นักวิชาการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล
นักวิชาการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

ดร.รัตตมา รัตนวงศา
นักวิชาการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

ภัทราภรณ์ แต้มสุวรรณ
เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส
บริษัท สิทธินันท์ จำกัด

 

 

กฤษนล เกรงรัมย์
Video Producer
Freelance Editor and Videographer

 

 

พัฒนพงศ์ ประภาศรี
Graphic Designer
สำนักงานสื่อสารองค์กร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

กรีฑา วงศ์ชอุ่ม
Editor and Videographer
ฝ่าย Marketing
บริษัท Setpoint group

 

 

ศุภกฤต บริรักษ์
Freelance Graphic Designer
Graphic Designer ERA Holding (Thailand)
Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll