ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การสร้างและการจัดการรายวิชา Thai MOOC | Creating and Managing a course for Thai MOOC


THAIMOOC

“รายวิชานี้ เปิดรับลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ผู้เรียนสามารถเข้าทดลองเรียนได้ในวันที่ 10 ตุลาคม 2566”


รายวิชา Thai MOOC 004 เป็นรายวิชาที่จะแนะนำผู้เรียนให้รู้จักระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของ Thai MOOC การสร้างรายวิชา การกำหนดโครงสร้างรายวิชา การกำหนดคุณสมบัติ และตั้งค่าในรายวิชา การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ เครื่องมือ HTML Component และ Problem Component ที่จะช่วยส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา การสร้าง Certificate และการบริหารรายวิชาเมื่อมีการจัดการเรียนการสอนจำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 54 นาที)  • LO1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายระบบการทำงานของ Thai MOOC ในการพัฒนารายวิชาได้
  • LO2 : ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือทำงานบนระบบ Thai MOOC ในการพัฒนารายวิชาได้
  • LO3 : ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือ HTML Component ในการพัฒนารายวิชาได้
  • LO4 : ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือ Problem Component ในการพัฒนารายวิชาได้
  • LO5 : ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือในกลุ่ม Component เพิ่มเติมในการพัฒนารายวิชาได้


คณาจารย์ ครูผู้สอนบนระบบ MOOC ผู้รับผิดชอบรายวิชา หรือทีมงานที่ทำหน้าที่พัฒนาโครงสร้างเนื้อหารายวิชาออนไลน์และกิจกรรมการเรียนรู้บนระบบ Thai MOOC  • ผู้เรียนเข้าทำ แบบทดสอบระหว่างเรียนทุกบท เก็บคะแนน 70 %
  • ผู้เรียนทำ แบบทดสอบหลังเรียน 30 %
  • ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้อาจารย์ ดร.อภิวัฒน์ มีอุปการ
หลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

นายประพัฒน์ อธิปัญจพงษ์
นักวิชาการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll