ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เทคนิคการถ่ายภาพในแบบสื่อสาธารณะ | Shooting techniques for Public Media


THAIPBS

รายวิชาเทคนิคการถ่ายภาพในแบบสื่อสาธารณะ


 ศึกษาเทคนิคการถ่ายภาพ การถ่ายวิดีโอในรูปแบบต่าง ๆ เทคนิคการถ่ายภาพในแบบสื่อสาธารณะ อาทิ การถ่ายภาพบุคคล และการถ่ายภาพโฆษณาแฝง

bar

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง)

bar

1. อธิบายเทคนิคการถ่ายภาพและวิดีโอเบื้องต้น
2. อธิบายหลักการถ่ายภาพวิดีโอในรูปแบบต่าง ๆ
3. อธิบายเทคนิคการถ่ายภาพในแบบสื่อสาธารณะ

bar

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

bar

ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร ต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ 70% ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 100% ในรายวิชาจึงถือว่าผ่านเกณฑ์ โดยมีรายละเอียดการเก็บคะแนนดังต่อไปนี้
1. ผู้เรียนทำการศึกษาเนื้อหาบทเรียนและทำกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบทุกหัวข้อ
2. คะแนนเก็บท้ายบทเรียน มีจำนวน 5 ครั้ง จะคิดเป็น 60% ของคะแนนเต็ม 100%
3. คะแนนสอบปลายภาค มีจำนวน 35 ข้อ จะคิดเป็น 40% ของคะแนนเต็ม 100%
4. ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

bar
Course Staff Image

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

คุณปรีชาพล อินทรโชติ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการกลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว
email : thaipbsmooc@gmail.com


องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
Thai Public Broadcasting Service (Thai PBS)

#ThaiPBS #ไทยพีบีเอส #องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย #สื่อสาธารณะ

cc
Enroll