ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

สื่อพลเมือง | Citizen Media


THAIPBS

รายวิชาสื่อพลเมือง


 ศึกษาหลักการการสื่อสารของพลเมือง ภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไป การมีส่วนร่วมของสื่อยุค 2.0 สื่อพลเมืองหรือวารสารศาสตร์พลเมือง แนวคิดวารสารศาสตร์พลเมือง สื่อพลเมืองบนภูมิทัศน์สื่อใหม่ วารสารศาสตร์พลเมืองบนพื้นที่สื่อสาธารณะ วารสารศาสตร์พลเมืองสู่ Collective Intelligence หลักการปฏิบัติการผลิตสื่อพลเมือง เทคนิคการถ่ายภาพเล่าเรื่อง และคู่มือการใช้งาน C-site

bar

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง)

bar

1. อธิบายการสื่อสารของพลเมือง
2. อธิบายสื่อพลเมืองบนภูมิทัศน์สื่อใหม่
3. อธิบายวารสารศาสตร์พลเมืองบนพื้นที่สื่อสาธารณะ
4. อธิบายวารสารศาสตร์พลเมืองสู่ Collective Intelligence
5. อธิบายหลักการปฏิบัติการผลิตสื่อพลเมือง

bar

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

bar

ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร ต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ 70% ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 100% ในรายวิชาจึงถือว่าผ่านเกณฑ์ โดยมีรายละเอียดการเก็บคะแนนดังต่อไปนี้
1. ผู้เรียนทำการศึกษาเนื้อหาบทเรียนและทำกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบทุกหัวข้อ
2. คะแนนเก็บท้ายบทเรียน มีจำนวน 10 ครั้ง จะคิดเป็น 60% ของคะแนนเต็ม 100%
3. คะแนนสอบปลายภาค มีจำนวน 40 ข้อ จะคิดเป็น 40% ของคะแนนเต็ม 100%
4. ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

bar
Course Staff Image

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

คุณสมเกียรติ จันทรสีมา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะ
email : thaipbsmooc@gmail.com

Course Staff Image

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

คุณสุวัจนา ทิพย์พินิจ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่ายอาวุโส

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
Thai Public Broadcasting Service (Thai PBS)

#ThaiPBS #ไทยพีบีเอส #องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย #สื่อสาธารณะ

Enroll