ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ความรู้ความสามารถและความคิดของ AI | Thinking and Literacy of Artificial Intelligence


TKU

Course Description

รายวิชานี้ได้อธิบายถึง วิธีการที่คอมพิวเตอร์สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และสะสมประสบการณ์ ผ่านการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ซึ่งเป็น 2 รูปแบบการเรียนรู้ที่พบได้ทั่วไป นอกจากนี้ ในรายวิชายังอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่คอมพิวเตอร์สามารถค้นหาข้อผิดพลาดและแก้ไขด้วยตัวเองจากประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งในรายวิชานี้ สามารถช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจ ปัญญาประดิษฐ์ยุคใหม่ ที่สามารถจำแนกคุณลักษณะและการสะสมประสบการณ์ด้วยข้อมูล ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง
-
This course explains how computers analyze data and accumulate experiences through machine learning and deep learning, two of the most common types of learning. It further elaborates on how they notice mistakes and correct themselves based on experience. This course can help students understand how modern-day artificial intelligence recognizes features and formulates experiences through data from basic to advanced levels.

 

Learning Hours

Total Learning hours 9.6 Hours of learning (Total length of video content 6 Hour 33 Minutes)

Learning objectives

  • Understand the Definition and Purpose of Artificial Intelligence.
  • Developing a mindset for artificial intelligence and understanding how artificial intelligence learns.
  • Explore the Relationship Between Data, Models, and Features.
  • Comprehend the Methods of Machine Learning and Deep Learning.
  • Master the Future Trends in AI Development.

 

Learner Qualifications

This course is a basic conceptual course with no background knowledge required and is suitable for all learners who are interested in artificial intelligence.

 

Criteria for measurement and evaluation

completing pre-test, test during the course, and final exam

Learner having total score no less that 60% is considered to have passed the criteria to receive a certificate in the system

 

Course Instructor Team

Course Staff Image #1

Main Instructor

Chih-Yung Chang
Position:Professor, Department of Computer Science and Information Engineering, Tamkang University
Email:cychang@mail.tku.edu.tw

cc

Creative commons license agreement

“These learning materials by Tamkang University is a part of Thai MOOC project (thaimooc.org)
and is publish under under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License CC BY NC SA ”

Enroll