ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

สำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัท | Exploring Corporate Governance


TKU

คำอธิบายรายวิชา

This course will introduce to you a framework of corporate governance.Corporate governance is a series of mechanism designs that are used to mitigate agency problems of a firm and enhance its value.In this course, I will present various governance mechanisms covering both internal and external corporate governance.

Students who take this course will learn how well-established corporate governance protects all stakeholders’ interests and helps the company stand out from the capital market and access cheap costs of capital.

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

Total Learning hours 7 ชั่วโมงการเรียนรู้ (Hours of learning) (Total length of video content 6 Hour 25 Minutes)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

      1. Gain a comprehensive understanding of the fundamental concepts of corporate governance.
      2. Master the various mechanisms and designs of corporate governance.

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน, ผู้เรียนต้องมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

completing pre-test, test during the course, and final exam
Learner having total score no less that 70% is considered to have passed the criteria to receive a certificate in the system

Course Instructor Team

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

HUNG-KUN CHEN
Associate Professor of Department of Banking and Finance, Tamkang University

cc

Creative commons license agreement

“These learning materials by Tamkang University is a part of Thai MOOC project (thaimooc.org)
and is publish under under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License CC BY NC SA ”

Enroll