ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ทักษิณศึกษา | Southern Thai studies (Local wisdom of the South Thailand)


TSU

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

รายละเอียด Overview

  คำอธิบายรายวิชา
    ศึกษา ค้นคว้า ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา ความหมาย ความสำคัญ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์กระบวนการเกิดขอบข่าย ประเภทของภูมิปัญญา การค้นพบและ แนวทางการนำไปใช้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การทำลูกประคบสมุนไพร โดยการใช้วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ การฝึกปฏิบัติ และการทำแบบทดสอบ ที่ผู้เรียนสามารถดำเนินการทำกิจกรรมด้วยตนเองผ่านระบบ Thai MOOC ผู้เรียนจะมีความเข้าใจ ตระหนัก คุณค่า แนวทางการอนุรักษ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งาน และสืบสาน อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้รักษ์ของภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์)
  1. ชื่อรายวิชา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
    ทักษิณศึกษา (ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้)
    Southern Thai studies (Local wisdom of the South Thailand)
  2. จำนวนชั่วโมงทั้งหมด
    5 ชั่วโมงการเรียนรู้
3.  จำนวนชั่วโมงที่ต้องการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง
    1-2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 

4. วัตถุประสงค์การเรียนรู้
    4.1  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย เปรียบเทียบ นำไปใช้งานเกี่ยวกับความหมาย กระบวนการเกิด ขอบข่าย ประเภทของภูมิปัญญา
   

4.2  เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ เปรียบเทียบ และแนวทางการนำไปใช้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การทำลูกประคบสมุนไพร

    4.3  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย เปรียบเทียบ นำไปใช้งานเกี่ยวกับความหมาย ชนิด ส่วนประกอบหรือสมุนไพร วัสดุ การเตรียม กระบวนการทำารใช้และข้อควรระวังในการทำลูกประคบ

 

5. คุณสมบัติผู้เรียน
    สามารถเรียนรู้ได้ทุกเพศทุกวัยมีความต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้และการทำลูกประคบสมุนไพร
  6. โครงสร้างเนื้อหา
   

6.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่น

   
 • ความเป็นมาภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ความหมายภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • อัตลักษณ์ความสำคัญภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • แนวคิดและหลักการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    6.2 การอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
   
 • ความหมายการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • รูปแบบการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
    6.3 การทำลูกประคบสมุนไพร
   
 • ความหมายลูกประคบ
 • ชนิดของลูกประคบ
 • สมุนไพรที่ใช้ในการทำลูกประคบและสรรพคุณ
 • วัสดุที่ใช้ในการทำลูกประคบ
 • วิธีการทำลูกประคบ
 • วิธีใช้และข้อควรระวังการใช้ลูกประคบสมุนไพร
 • ประโยชน์ลูกประคบสมุนไพร
  7. เกณฑ์การประเมิน
    7.1 ผู้เรียนต้องทำกิจกรรมแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบระหว่างเรียนครบทุกหน่วย
    7.2 ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
       
 
       

คณาจารย์

Course Staff Image #1

อาจารย์สมพร ขุมทอง

นักวิชาการ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

Course Staff Image #3

อาจารย์บุญเลิศ จันทระ

นักวิชาการ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

Course Staff Image #2

อาจารย์ไปรยา สุวรรณเพชร

เจ้าพนักงานสาธาณสุข ชำนาญงาน โรงพยาบาลโคกโพธื์ จังหวัดปัตตานีCreative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

"สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ThaiMOOC(thaimooc.org)และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative common ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"
Enroll