ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ศิลปะ หัตกรรม และการละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ | Arts handicrafts and Traditional play of Southern


TSU

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา เรียนรู้ สภาพทั่วไป ประเภท อัตลักษณ์ คุณค่า การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และการพัฒนาศิลปะ หัตกรรม และการละเล่นพื้นบ้านภาคใต้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 45 นาที

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายสภาพทั่วไป ประเภท อัตลักษณ์ คุณค่าและการอนุรักษ์ศิลปะท้องถิ่นภาคใต้

2 : ผู้เรียนสามารถอธิบายสภาพทั่วไป ประเภท อัตลักษณ์ คุณค่าและการอนุรักษ์หัตถกรรมท้องถิ่นภาคใต้

3 : ผู้เรียนสามารถอธิบายสภาพทั่วไป ประเภท อัตลักษณ์ คุณค่าและการอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้ตามความต้องการของผู้เรียน

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์ธีระ จันทิปะ
ตำแหน่ง นักวิชาการ
หน่วยงาน สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
e-Mail : teera@tsu.ac.th

Course Staff Image #2

ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

นายสุวรรณ โชติการ
ตำแหน่ง นักวิชาการ
หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
e-Mail : csuwan@tsu.ac.th

Course Staff Image #2

คณะทำงาน

นางสาวกนกวรรณ จินดามณี
ตำแหน่ง นักวิชาการ
หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
e-Mail : kanokwan.j@tsu.ac.th

Course Staff Image #2

คณะทำงาน

นายสุชัย เตียวลีสกุลวัฒนา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน
หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
e-Mail : suchai@tsu.ac.th

Course Staff Image #2

คณะทำงาน

นายญาณวุฒิ สุนทรกิจ
ตำแหน่ง นักวิชาชีพ
หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
e-Mail : suyanawut@tsu.ac.th

Course Staff Image #2

คณะทำงาน

นายกฤษฎา คงหนู
ตำแหน่ง นักวิชาชีพ
หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
e-Mail : kkritsada@tsu.ac.th

Course Staff Image #2

คณะทำงาน

นายวิเชียร ขุนเพชร
ตำแหน่ง นักวิชาการ
หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
e-Mail : wichean@tsu.ac.th

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail tsumooc@tsu.ac.th เบอร์โทรศัพท์ 074-317600 ต่อ 4403

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll