ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีและความเชื่อในภาคใต้ | Culture tradition and believe in Southern of Thailand


TSU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา เรียนรู้ ความหมาย แนวคิด คุณลักษณะ ความสำคัญ อัตลักษณ์ของวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี และความเชื่อในภาคใต้

จำนวนชั่วโมงเรียนการเรียน

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนการเรียนรู้ ซึ่งมีสื่อวีดิทัศน์ไม่น้อยกว่า 105 นาที และใช้เวลาสำหรับการเรียนรู้ 1-2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและแนวคิดของวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้

2 : ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบวิถีชีวิตของคนภาคใต้ในสังคมต่าง ๆ

3 : ผู้เรียนสามารถอธิบายประเภทของความเชื่อของผู้คนในภาคใต้

4 : ผู้เรียนสามารถอธิบายเปรียบเทียบ ยกตัวอย่างของประเพณีและพิธีกรรมของคนในภาคใต้

5 : ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างอัตลักษณ์ของผู้คนในภาคใต้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

กิจกรรมกระดานสนทนา

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์บุญเลิศ จันทระ
ตำแหน่ง นักวิชาการ
หน่วยงาน สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
e-Mail : boonlert@tsu.ac.th

Course Staff Image #2

ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

นายสุวรรณ โชติการ
ตำแหน่ง นักวิชาการ
หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
e-Mail :csuwan@tsu.ac.th

Course Staff Image #2

คณะทำงาน

นางสาวกนกวรรณ จินดามณี
ตำแหน่ง นักวิชาการ
หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
e-Mail :csuwan@tsu.ac.th

Course Staff Image #2

คณะทำงาน

นายสุชัย เตียวลีสกุลวัฒนา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน
หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
e-Mail :suchai@tsu.ac.th

Course Staff Image #2

คณะทำงาน

นายญาณวุฒิ สุนทรกิจ
ตำแหน่ง นักวิชาชีพ
หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
e-Mail :suyanawut@tsu.ac.th

Course Staff Image #2

คณะทำงาน

นายกฤษฎา คงหนู
ตำแหน่ง นักวิชาชีพ
หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
e-Mail :kkritsada@tsu.ac.th

Course Staff Image #2

คณะทำงาน

นายวิเชียร ขุนเพชร
ตำแหน่ง นักวิชาการ
หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
e-Mail :wichean@tsu.ac.th

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail tsumooc@tsu.ac.th เบอร์โทรศัพท์ 074-317600 ต่อ 4403

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll