ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ความเป็นพลเมืองโลก | Global Citizenship


TU

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้จะแนะนำให้ผู้เรียนได้รู้จักกับแนวคิดเรื่อง ความเป็นพลเมืองโลก โดยที่เน้นย้ำในมิติของคำนิยาม และข้อถกประเด็นเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองโลก ความอยุติธรรมในระดับโลก ลักษณะของพลเมืองโลกและสากล ความตระหนักในวัฒนธรรม ต้นทุนทางวัฒนธรรม การสอนโดยใช้อง์ความรู้ Knowledge Analysis Skills Action (KASA) และโลกาภิวัตน์ของผู้คนและพื้นที่การทำงาน

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 3 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนอธิบายการเป็นพลเมืองโลกเบื้องต้น : แนวคิดและมิติที่เกี่ยวข้อง

2. ผู้เรียนอธิบายปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์ ปัญหาในระดับโลก สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

3. ผู้เรียนวิเคราะห์ประเภทต่าง ๆ ของแนวคิดความเป็นพลเมืองโลก และนำไปปฏิบัติ ทัศนคติแบบสากล ทักษะ การสื่อสาร มุมมอง และการสะท้อนความรู้ส่วนตน

4. ผู้เรียนสังเคราะห์ความเข้าใจในมิติที่เชื่อมโยงกันระหว่าง มิติความรับผิดชอบต่อสังคม ความสามารถในการแข่งขัน และการปฏิบัติหน้าที่พลเมือง

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ.ดร.ปิยะสุดา แพ่งสภา
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ผศ.ดร.นพงศ์ รักขพันธ์
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail piyasuda@sgs.tu.ac.th หรือ n.rugkhapan@sgs.tu.ac.th เบอร์ 0-2986-9213 ต่อ 4428

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll