ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การตัดสินใจโดยการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล | Data - Driven Decision Making


TU

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายของข้อมูล ข้อมูลขนาดใหญ่ ชนิดของข้อมูล โครงสร้างข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือในการแสดงผลข้อมูล เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล หลักการในการตัดสินใจโดยขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 4 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 47 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนระบุความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลและลักษณะขององค์กรที่ตัดสินใจโดยการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของข้อมูล ชนิดของข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลรวมถึงจำแนกความแตกต่างได้

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและความแตกต่างของเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับต่าง ๆ ได้ และตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กรภาคธุรกิจ

4. ผู้เรียนสามารถพิจารณาการทำงานและสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

5. ผู้เรียนสามารถนำกระบวนการสำหรับการตัดสินใจโดยขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและการนำไปประยุกต์ใช้จริงในองค์กร

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้ มีใจรักในการเรียนรู้ โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของการเรียน จนถึงผู้ทำงานระยะต้นช่วง 2-4 ปีแรกของการทำงาน (Early - Career)

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ.ดร.ธนาธร ทะนานทอง
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail tanatorn@sci.tu.ac.th เบอร์ 0-2986-9156 ต่อ 217

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll