ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การจัดการตนเองสู่ประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ | Self-Management for professional productivity


TU

คำอธิบายรายวิชา

การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการเป็นผู้นำด้วยการบริหารจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถออกแบบและเลือกใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการงาน, การจัดการเวลา, การจัดการความเครียด และการจัดการการสื่อสาร มาใช้ในการวางแผนการทำงานของตนเอง และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 22 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ระบุและวิเคราะห์การทำงานที่มีประสิทธิผล และวิธีการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบุเครื่องมือในการจัดการเวลาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นำวิธีการจัดการความเครียดไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปรับใช้การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการความคาดหวังและพูดว่า “ไม่” ตามความเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เรียน

สามารถเรียนรู้ได้ทุกวัย มีใจรักในการเรียนรู้ โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของการเรียน จนถึงผู้ทำงานระยะต้นช่วง 2- 4 ปีแรกของการทำงาน (Early – Career)

เกณฑ์การวัดผล

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

โดยมีรายละเอียดการเก็บคะแนนดังต่อไปนี้

คะแนนแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน จำนวน 4 ครั้ง คิดเป็น 60% ของคะแนนเต็ม 100 คะแนน

คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 20 ข้อ คิดเป็น 40% ของคะแนนเต็ม 100 คะแนน

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมน์ พันธรักษ์
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
komn@tbs.tu.ac.th

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail komn@tbs.tu.ac.th เบอร์โทร 02 564 4440-9 #6717

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll