ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ | Creative Problem-solving


TU

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้วยการนำความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยเรียนรู้แนวคิดสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ แหล่งที่มาของความสร้างสรรค์ เทคนิคการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยศึกษากรณีที่เกิดขึ้นจริง การพัฒนาปัจจัยส่งเสริมหรือสนับสนุน ซึ่งกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา ป้องกันปัญหาหรือพัฒนาผลงานและองค์การ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 4 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 48 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนอธิบายและประยุกต์ใช้แนวคิดสำคัญของความคิดสร้างสรรค์

2. ผู้เรียนระบุ อธิบาย ชี้ความแตกต่างและประยุกต์แหล่งที่มาต่างๆของความคิดสร้างสรรค์

3. ผู้เรียนอธิบาย ยกตัวอย่างและประยุกต์เทคนิคหรือวิธีการสร้างหรือกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

4. ผู้เรียนอธิบาย ยกตัวอย่างและประยุกต์การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ตามตัวอย่างปัญหาที่ศึกษา

5. ผู้เรียนอธิบาย ยกตัวอย่างและประยุกต์ปัจจัยส่งเสริมหรือสนับสนุนการกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

โดยมีรายละเอียดการเก็บคะแนนดังต่อไปนี้

คะแนนแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน จำนวน 5 ครั้ง คิดเป็น 60% ของคะแนนเต็ม 100 คะแนน

คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ คิดเป็น 40% ของคะแนนเต็ม 100 คะแนน

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร
ภาควิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
methawut@gmail.com

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์นันทารัตน์ พรมเมฆประทาน
ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และความคิดสร้างสรรค์
อดีตคณะกรรมการสหพันธ์โค้ชนานาชาติ
nantarat.pr@gmail.com

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

methawut@gmail.com เบอร์โทร 02 564 4440-9 # 6717

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll