ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Thai MOOC | แพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิต


Thai-MOOC

รายวิชานี้เป็นรายวิชาที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของ Thai MOOC มากยิ่งขึ้นในรายวิชาจะอธิบายเกี่ยวกับการรู้จักเกี่ยวกับ Thai MOOC ที่มากขึ้น รูปแบบของอัตลักษณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงได้ทดสอบการใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน ต่างๆ ที่อยู่บนระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์  โดยเนื้อหาที่ใช้สอนมีดังต่อไปนี้

  • มารู้จักกับ Thai MOOC กันเถอะ
  • แนวทางการสนับสนุนในด้านต่างๆ ของ Thai MOOC
  • ผลงานที่เกิดขึ้นของ Thai MOOC
Enroll