ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การพัฒนาวิชาและจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ OPEN EDX


MU-MOOC
จำนวนชั่วโมงเรียน/จำนวนหน่วยกิต : 12 ชม
จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรุ้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง : 2 ชม
ระดับของเนื้อหารายวิชา : เนื้อหาเรียนตามอัธยาศัย
ประเภทของการเรียนในรายวิชา : เรียนด้วยตนเอง
ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา : กลาง
กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา : ครู อาจารย์ นักเทคโนโลยีการศึกษา ผู้ออกแบบการเรียนการสอน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาบทเรียน และจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ Thai MOOC และระบบ Open edX
แนะนำรายวิชา
วิชา ThaiMOOC101 นี้ จะแนะนำผู้เรียนทุกคนเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบ MOOC ภายใต้ระบบ Thai MOOC หรือระบบ Open edX การพัฒนาและสร้าง MOOC ที่ดี น่าสนใจ และเน้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Interactive ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ของระบบ การออกแบบและสร้างเครื่องมือสำหรับวัดผลการเรียนรู้ รวมไปถึงวิธีการจัดการเรียนออนไลน์ การติดตามผลการเรียน การติดต่อและใช้สื่อสังคมเพื่อดึงดูดผู้เรียน และการออกใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ที่ผ่านการประเมินผล วิชานี้จึงเหมาะสำหรับครู อาจารย์ ผู้ออกแบบการเรียนการสอน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาบทเรียนและจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ Thai MOOC หรือระบบ Open edX
คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน:
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานทั่วไป
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต และภาษา HTML
 • สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 • LO1: อธิบายรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบ MOOC บนระบบ Open edX
 • LO2: ออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบ MOOC บนระบบ OPEN edX ได้ 
 • LO3: เข้าใจการทำงานของระบบ OPEN edX 
 • LO4: สร้างรายวิชาแบบ MOOC บนระบบ ThaiMOOC หรือระบบ OPEN edX ได้ 
 • LO5: กำหนดเกณฑ์การให้เกรดและการผ่านรายวิชาได้
 • LO6: สร้างเนื้อหาวิชาและบทเรียนออนไลน์รูปแบบต่างๆ ได้ 
 • LO7: สร้างกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์รูปแบบต่างๆ ได้ เช่น แบบฝึกหัดและการวัดผลแบบอัตโนมัติ, การอภิปราย 
 • LO8: จัดการ Discussion Forum ทรัพยากร และเตรียมการก่อนเริ่มเรียนได้ 
 • LO9: จัดการเรียนออนไลน์ กระตุ้นการเรียนรู้ ติดตามผลการเรียน และเข้าใจเกี่ยวกับการให้ ประกาศนียบัตรออนไลน์ได้
นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร (หากมี)
ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินเกิน 75% โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ทีมผู้สอนและทีมผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์
Course Staff Image #1 รศ.ดร.ชุติพร อนุตริยะ
มหาวิทยาลัยมหิดล

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll