ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การออกแบบและผลิตรายวิชา MOOC | Overview of Creating an edX Course


ThaiMOOC

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"


รายวิชานี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้อาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างรายวิชาเข้าใจถึงกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการวางแผน ไปจนถึงการออกแบบและการผลิตรายวิชา MOOC ด้วยระบบ Thai MOOC ผ่านเว็บไซต์ www.ThaiMOOC.org • LO1 : ผู้เรียนสามารถใช้อุปกรณ์ (Use) ในการออกแบบและผลิตรายวิชา MOOC ได้
 • LO2 : ผู้เรียนสามารถเข้าใจ (Understand) กระบวนการในการออกแบบและผลิตรายวิชา MOOC ได้
 • LO3 : ผู้เรียนสามารถสร้าง (create) เนื้อหาสำหรับการออกแบบและผลิตรายวิชา MOOC ได้
 • LO4 : ผู้เรียนสามารถเข้าถึง (Access) การออกแบบและผลิตรายวิชา MOOC ได้


 • บทที่ 1 การแนะนำรายวิชากับผู้สนใจ
 • บทที่ 2 การเริ่มต้นสร้างรายวิชา
 • บทที่ 3 การกำหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนและการตัดเกรด
 • บทที่ 4 การเตรียมการสอนออนไลน์
 • บทที่ 5 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
 • แหล่งความรู้เพิ่มเติม


 • รายวิชานี้เหมาะสำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ทีมงานที่ทำหน้าที่จัดการรายวิชาในระบบ www.ThaiMOOC.org หรือผู้สนใจทั่วไป • การประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Assessment) วัดจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนประจำโมดูลการเรียนรู้
 • การประเมินผลหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน (Summative Assessment) วัดจากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 • การตัดสินให้ผ่าน (Pass) และการให้ประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อผู้เรียนได้คะแนนรวมทั้งหมด ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยระบบจะแสดงใบประกาศนียบัตรให้อัตโนมัติในแถบเมนู Progress ซึ่งผู้เรียนสามารถ Save หรือสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้เรียนจึงควรเข้าเรียนและทำกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบทุกโมดูลการเรียนรู้
 • Enroll