ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง | Explorative English


UP-MOOC

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

เกี่ยวกับรายวิชา

ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์ และไวยากรณ์พื้นฐานเพื่อการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆในบริบทสากล

ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน

รายวิชาภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง (Explorative English) เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  • ผู้เรียนรู้คำศัพท์ (Vocabulary) ตลอดจนอ่านออกเสียง (Pronunciation) ในระดับคำ วลี และขึ้นลงเสียง(Intonation) ในระดับประโยคแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันที่เป็นบริบทสากล
  • ผู้เรียนสามารถฟังและพูด (Listening and Speaking) แล้วนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันที่เป็นบริบทสากลอย่างเหมาะสม
  • ผู้เรียนสามารถอ่าน (Reading) แล้วนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันที่เป็นบริบทสากลอย่างเหมาะสม
  • ผู้เรียนสามารถเขียน (Writing) แล้วนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันที่เป็นบริบทสากลอย่างเหมาะสม
  • ผู้เรียนรู้หลักโครงสร้างทางไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษ (Grammar) ในระดับคำและประโยคตลอดจนวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (Cultural Awareness) จนมีความเข้าใจตระหนักรู้แล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันที่เป็นบริบทสากลได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและการประเมินผลในรายวิชา

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre – test) แบบทดสอบหลังเรียน (Post – test) การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค รวมเป็นคะแนนทั้งหมด 100 คะแนน และต้องผ่าน 70 คะแนนขึ้นไป

คำแนะนำในการเรียนรู้

  • ผู้เรียนควรมีความรู้ภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้น
  • ผู้เรียนควรมีความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเรียนรู้ เช่น โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์ หูฟัง ไมโครโฟน เป็นต้น รวมถึงคุณภาพของอุปกรณ์ที่ใช้
  • ผู้เรียนควรมีความพร้อมในเรื่องของสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย เช่น ความรวดเร็วและ/หรือความเสถียรของสัญญาณอินเตอร์เน็ต

ผู้สอนประจำรายวิชา

Course Staff Image #1

อาจารย์ กุลธิดา คำมี
Miss Kultida Khammee

อาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

Course Staff Image #2

ผู้สอนร่วม

นางสาวธรณ์ธนนันท์ ไชยวงค์ษา (Miss Tohntananan Chaiwongsa)

Course Staff Image #2

ผู้สอนร่วม

นายชาญศักดิ์ เสียงเย็น (Mr.Chansak Siengyen)

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
CREATIVE COMMON สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA”
Enroll