ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การใช้ภาษาไทย | Using of Thai Language


UP-MOOC

เกี่ยวกับรายวิชา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการอ่าน การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง การอ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ การอ่านจับใจความสำคัญ การอ่านสรุปความ การอ่านเพื่อแสดงทรรศนะ และการอ่านตีความ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • เพื่อให้นิสิตสามารถอธิบายหลักและวิธีการอ่านงานเขียนในลักษณะต่างๆได้
 • เพื่อให้นิสิตสามารถอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองอ่านจับใจความสำคัญ อ่านสรุปความ อ่านเพื่อแสดงทรรศนะ และการอ่านตีความงานเขียนประเภทต่าง ๆ ได้

คุณสมบัติผู้เรียน

รายวิชาการใช้ภาษาไทย (Using of Thai Language) เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป

การวัดผลและการประเมินผลในรายวิชา

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) และแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แต่ละ Module

 • Module 1 Module 6 และ Module 7 (Moduleละ 10 คะแนน)  รวม 30 คะแนน
 • Module 2 และ Module 3 (Moduleละ 20 คะแนน)                   รวม 40 คะแนน
 • Module 4 และ Module 5 (Moduleละ 15 คะแนน)                    รวม 30 คะแนน

รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน
โดยผู้เรียนต้องทำคะแนนให้ได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่าน - ไม่มีประกาศนียบัตร

คำแนะนำในการเรียนรู้

1. รายวิชา การใช้ภาษาไทย (Using of Thai Language) แบ่งเป็น 7 โมดูล ซึ่งแต่ละโมดูลจะประกอบด้วย เนื้อหา แบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ ที่ให้นิสิตได้ศึกษาและปฏิบัติ โดยเนื้อหาประกอบไปด้วย

 • 1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการอ่าน
 • 2) การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง
 • 3) การอ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ
 • 4) การอ่านจับใจความสำคัญ
 • 5) การอ่านสรุปความ
 • 6) การอ่านเพื่อแสดงทรรศนะ
 • 7) การอ่านตีความ

2. นิสิตจะต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) ก่อนเริ่มเรียนเนื้อหาในแต่ละ Module เพื่อประเมินความรู้ที่มีก่อนเรียน และทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) หลังจากที่นิสิตเรียนบทเรียนเสร็จแล้ว เพื่อประเมินว่านิสิตได้ความรู้มากน้อยเพียงใด

ผู้สอนประจำรายวิชา

Course Staff Image #1

อาจารย์วัชรินทร์ แก่นจันทร์
Mr. Vajrindra Kaencandra

สาขาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
e-mail: vajrindra@hotmail.com

Course Staff Image #2

อาจารย์ อนุรักษ์ ไชยฮั่ง
Mr. Anurak Chaihang

สาขาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
e-mail: anurak_chaihang@hotmail.com

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
CREATIVE COMMON สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA”
Enroll