ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล | Communication in Digital Society


UP-MOOC

เกี่ยวกับรายวิชา

ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในสังคมดิจิทัล
  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล และธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติในการจัดทำรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และนำเสนองานและผลิตสื่อผสมได้
  4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจในจริยธรรมของการสื่อสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์และเป็นไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เรียน

รายวิชาการสื่อสารในสังคมดิจิทัล (Communication in Digital Society) เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

เมื่อผู้เรียนได้คะแนนจากการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป ถือว่าผ่าน

ผู้สอนประจำรายวิชา

Course Staff Image #1

อาจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ
Dr. Pornthep Rojanavasu

อาจารย์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
e-mail: pornthepr@nu.ac.th

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
CREATIVE COMMON สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA”
Enroll