ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | Philosophy of Sufficiency Economy


URU

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น

"การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

คำอธิบายรายวิชา

    ความเป็นมา ความหมาย หลักการและขั้นตอนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสืบสานแนวคิด รูปแบบ การประยุกต์ใช้ในโครงการพระราชดำริต่าง ๆ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม การทำบัญชีครัวเรือน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

   1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   2. เพื่อให้ผู้เรียนได้สืบสานแนวคิดสามารถนำไปปรับใช้กับตนเองหรือครอบครัวได้อย่างเหมาะสม

   3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถการนำปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 45 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 15 ชั่วโมง 45 นาที)

คุณสมบัติผู้เรียน

   นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเรียนรู้เนื้อหาได้

เกณฑ์การวัดผล

   พิจารณาจากเวลาในการเรียน การทำกิจกรรมในบทเรียน การทำแบบฝึกหัด (50% ขึ้นไป)

ทีมผู้สอนและพัฒนา MOOC

Course Staff Image #1

ผู้สอน

ผศ.ดร.พิชัย ใจกล้า
อาจารย์จากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Course Staff Image #1

ผู้สอน

ผศ.ดร.พนินท์ เครือไทย
อาจารย์จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll