ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การวางแผนและออกแบบการขนส่ง | Transportation Planning and Design


UTCC

แนะนำรายวิชาการวางแผนและออกแบบการขนส่ง:

วิชา UTCC001 Transportation Planning and Design - การวางแผนและออกแบบการขนส่งนี้ จะแนะนำให้ผู้เรียนทราบถึงรูปแบบของการขนส่ง ข้อดี/ข้อเสียของการขนส่งในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนและการออกแบบโครงข่ายการขนส่ง/การกระจายสินค้า การกำหนดเส้นทางในการขนส่ง การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวางแผนและจัดเส้นทางการขนส่ง

-------------------------------------------------------------------------------------------


คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน:

  • มีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดี
  • มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับปานกลางถึงดีมาก
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MicroSoft Excel ได้ดี

 -------------------------------------------------------------------------------------------

อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการวางแผนและออกแบบการขนส่ง

อ.ดร.นันทิ สุทธิการนฤนัย (Dr.Nanthi Suthikarnnarunai)
ผู้รับผิดชอบรายวิชา (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)


อ.ดร.ปรัชญ์ บุญแซม (Dr.Prat Boonsam)
อาจารย์ผู้ช่วยสอน (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา)


อ.วิชญุตร์ ทิมาบุตร (Mr.Witchayut Timaboot)
อาจารย์ผู้ช่วยสอน (วิทยาลัยเซาท์อีสท์บางกอก)

-------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา :

นักศึกษา ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหรือการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ หลักสูตรด้านการออกแบบหรือจัดการการขนส่ง ผู้ประกอบการด้านการผลิตสินค้า ผู้ประกอบการด้านการขนส่งสินค้า และผู้สนใจทั่วไป

-------------------------------------------------------------------------------------------

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

LO1: สามารถเข้าใจวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของการขนส่งในรูปแบบต่างๆ และสามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อดี / ข้อเสีย ของการขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงสามารถอธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของการจัดเส้นทางการขนส่งได้

LO2: สามารถดำเนินการเลือกรูปแบบของการขนส่งที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งสินค้าของกรณีศึกษาที่กำหนดให้ได้ และสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาอุปสรรค ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามรูปแบบที่เหมาะสม โดยสร้างกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์รูปแบบต่างๆ ได้ เช่น แบบฝึกหัด และการวัดผลแบบอัตโนมัติ, การอภิปราย

LO3: สามารวางแผนและการออกแบบโครงข่ายการขนส่ง อธิบายถึงลักษณะเฉพาะของโครงข่ายการขนส่งแต่ละประเภทได้ และสามารถวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรูปแบบโครงข่ายการขนส่งแต่ละประเภทได้

LO4: สามารถเข้าใจและอธิบายถึงเทคนิคทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นที่เหมาะสมสำหรับการจัดการกระจายสินค้า ในโครงข่ายการขนส่งสินค้าประเภทต่างๆ และสามารถดำเนินการเลือกใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นที่เหมาะสมเพื่อการจัดการการกระจายสินค้าเพื่อก่อให้เกิดต้นทุนต่ำที่สุดได้

LO5: สามารถเข้าใจและอธิบายถึงวิธีการใช้เครื่องมือ Microsoft EXCEL ในการจัดการกระจายสินค้าได้อย่างเชี่ยวชาญ

LO6: สามารถอธิบายถึงความสำคัญของการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการจัดเส้นทางการขนส่งได้ และเข้าใจเกี่ยวกับข้อจำกัด ผลลัพท์ และการประยุกต์ในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการจัดการเส้นทางการขนส่งได้


-------------------------------------------------------------------------------------------

เกณฑ์ประเมินวัดผล

ผู้เรียนจะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 60 คะแนนจึงจะว่าผ่านเกณฑ์และได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

1. คะแนนจากข้อสอบท้ายบท 60 คะแนน

2. คะแนนจากการมีส่วนร่วมและความสนใจในวิชาเรียน 10 คะแนน

3. คะแนนจากข้อสอบปลายภาค 30 คะแนน

 
-------------------------------------------------------------------------------------------

 

CC

CREATIVE COMMONS สัญญาอนุญาต

สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ THAIMOOC (THAIMOOC.ORG)

และเผยแพร่ภายใต้อนุสัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ CREATIVE COMMONS ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA

Enroll