ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

หลักการบัญชี | Principles of Accounting


UTCC-MOOC

บัญชี... จะทำให้คุณ รู้ลึก รู้จริง

และประสบความสำเร็จทางธุรกิจ

   

จำนวนชั่วโมงเรียน /

จำนวนหน่วยกิต : 

10 ชม.

จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง : 

1.30 - 2.30 ชม.

ระดับของเนื้อหารายวิชา :

เนื้อหาเรียนตามอัธยาศัย

ประเภทของการเรียนในรายวิชา :

เรียนด้วยตนเอง

ระดับความยากของเนื้อหา

รายวิชา :

เบื้องต้น

กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา :

ผู้ที่สนใจจะศึกษาหลักการและวิธีการบันทึกบัญชีเบื้องต้นตามหลักการบัญชีขั้นพื้นฐาน หรือผู้ที่ต้องการทบทวนความรู้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป และการจัดทำงบทดลอง

แนะนำรายวิชา

       ในวิชาหลักการบัญชีนี้ ท่านจะเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี หลักการบัญชีคู่ หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปและการจัดทำงบทดลอง ของกิจการเจ้าของคนเดียวที่ประกอบธุรกิจให้บริการ ซึ่งเหมาะกันทุกท่านที่มีความสนใจที่อยากจะเริ่มต้นศึกษาบัญชีโดยที่ไม่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับบัญชี หรือ ไม่จำเป็นที่จะต้องเก่งการคำนวณใด ๆ ก็สามารถเรียนรู้ได้

คุณสมบัติผู้เรียน / ความรู้พื้นฐาน

        - ไม่มี -

วัถตุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : อธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี ประเภทของธุรกิจและการจัดตั้งธุรกิจประเภทต่าง ๆ ได้

LO2 : รู้จักวงจรบัญชี สามารถจำแนกหมวดบัญชีต่าง ๆ ได้ และเข้าใจหลักการสร้างผังบัญชี

LO3 : สามารถวิเคราะห์รายการค้าต่าง ๆ ตามสมการบัญชีได้อย่างถูกต้องตามหลักการ

LO4 : สามารถนำรายการค้าที่วิเคราะห์แล้วมาบันทึกบัญชีลงในสมุดรายวันทั่วไปได้อย่างถูกต้อง

LO5 : สามารถจำแนกและสรุปผลของบัญชีต่าง ๆ ด้วยการผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป หายอดคงเหลือ และจัดทำสรุปในรูปของงบทดลองได้

นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน / ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร(ถ้ามี)

ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินเกิน 70% โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

ทีมผู้สอนและทีมผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริณี ตั้งสถาพรพันธ์

อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

email : saleemooc@gmail.com

Creative Common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ThaiMOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA

คำถามที่พบบ่อย

1. ถ้าไม่เก่งคำนวณจะลงทะเบียนเรียนบัญชีได้ไหม

วิชาหลักการบัญชีนี้จะใช้การคำนวณแค่การ + - เท่านั้น อีกทั้งยังสามารถใช้เครื่องคำนวณได้ ดังนั้นไม่จำเป็นต้องเก่งคำนวณก็สามารรถเรียนวิชาหลักการบัญชีนี้ได้

2. ไม่เคยเรียนบัญชีมาก่อนเลยจะเรียนเข้าใจไหม

วิชาหลักการบัญชีนี้จะเป็นการเริ่มเรียนนับตั้งแต่พื้นฐาน ผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับบัญชีมาก่อนเลยก็สามารถเรียนได้ หรือผู้ที่ต้องการทบทวนนับตั้งแต่เริ่มต้นก็สามารลงทะเบียนศึกษาวิชานี้ได้

Enroll