ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับปัจจุบันและอนาคต | IT for the Present and Beyond


WU
 
 คุณสมบัติและความรู้พื้นฐานของผู้เรียน
ชื่อรายวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับปัจจุบันและอนาคต
(IT for the Present and Beyond)
จำนวนชั่วโมงเรียน/จำนวนหน่วยกิต : 15 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรุ้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง : 7-8 ชั่วโมง
การนำาผลการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ : นับเป็นหน่วยกิตการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ระดับของเนื้อหารายวิชา : เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับปัจจุบันและอนาคต
ประเภทของการเรียนในรายวิชา : เรียนด้วยตนเอง
ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา : เบื้องต้น
กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา : นักศึกษาระดับปริญญาตรี
รายละเอียดเกณฑ์การวัดและประเมินผล:  การวัดผลมีคะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน แบ่งเป็น

    (1) แบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 15 ครั้ง 60 คะแนน

    (2) สอบประมวลความรู้ (เนื้อหาทั้งหมด) 40 คะแนน

 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น “ผ่าน” หมายถึงได้ผลคะแนนรวมทุกเนื้อหาตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป และ “ไม่ผ่าน” หมายถึงได้ผลคะแนนรวมทุกเนื้อหาน้อยกว่าร้อยละ 50


 
 แนะนำรายวิชา
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของเรา ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งกลายเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์นำพาประเทศก้าวสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย นั้นคือกลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับปัจจุบันและอนาคต ช่วยสร้างเข้าใจและให้คุณค่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นทำให้เข้าใจความก้าวหน้าและแนวโน้มในอนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำไปใช้ในการจัดการข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงการจัดการความรู้ การเลือก การสังเคราะห์ และการนำเสนอสารสนเทศ

 
 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
  • L01 : สามารถอธิบายความก้าวหน้าและแนวโน้มในอนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • LO2: สามารถจัดการข้อมูลและการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม
  • LO3: สามารถรับรู้และแยกแยะข่าวสาร สื่อและสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทัน
  • LO4: สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • LO5: สามารถอธิบายการจัดการความรู้ การเลือก การสังเคราะห์ และการนำเสนอสารสนเทศ

 
 คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน
  • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานทั่วไป

 
 นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร (หากมี)
  • ผู้เรียนต้องเข้าเรียนและ ทำแบบฝึกหัดและ แบบทดสอบจากบทเรียนทั้งหมด และต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

 
 ทีมผู้สอนและทีมผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์
Course Staff Image #6
อาจารย์จงสุข คงเสน (Mrs. Jongsuk Kongsen)
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : ojongsuk@wu.ac.th
Course Staff Image #6 อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี (Dr. Supaporn Chairungsee)
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : supaporn.ch@wu.ac.th
Course Staff Image #6 อาจารย์ ดร.ชนันทน์กรณ์ จันแดง (Dr. Chanankorn Jandaeng)
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : chanankorn.ja@wu.ac.th
Course Staff Image #6 อาจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์ (Ms. Kanjana Haruehansapong)
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : hkanjana@wu.ac.th
Course Staff Image #6 อาจารย์สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์ (Ms. Suppat Rungraungsilp)
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : suppat.ru@wu.ac.th
Course Staff Image #6 อาจารย์เจริญพร บัวแย้ม (Mr. Charoenporn Bouyam)
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : charoenporn.bo@wu.ac.th
Course Staff Image #6 นายธีรัช สายชู (Mr. Theerat Saichoo)
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : theerat.sa@wu.ac.th
Course Staff Image #6 นางสาวคอซีหม๊ะ มาแมง (Ms. Khorseemah Mamang)
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : khorseemah.ma@wu.ac.th
Course Staff Image #6 นางสาวจารุวรรณ ลักษณจันทร์ (Ms. Jaruwan Laksanajan)
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : jaruwan.la@wu.ac.th
Course Staff Image #6 นางสาวสลิลทิพย์ เหมะ (Ms. Salilthip Heama)
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : salilthip.he@wu.ac.th

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY N C SA”

Enroll