ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม | Creative Thinking and Innovations


WU

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"


ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

Creative Thinking and Innovations

   จำนวนชั่วโมงเรียน/จำนวนหน่วยกิต :    15 ชม
   จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/
   หรือต่อครั้ง :
   3 ชั่วโมง/ครั้ง
   ประเภทของการเรียนในรายวิชา :    เรียนด้วยตนเอง (เรียนแบบออนไลน์ 100%)
   ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา :    เบื้องต้น
   เกณฑ์การผ่านเรียนในรายวิชา:    การวัดผลมีคะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน
   แบ่งเป็น แบบฝึกหัดหลังเรียน 15 ครั้ง และสอบแบบประมวล คะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน

   กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น “ผ่าน” หมายถึงได้ผลคะแนนรวมทุกเนื้อหาตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป และ “ไม่ผ่าน” หมายถึงได้ผลคะแนนรวมทุกเนื้อหาน้อยกว่าร้อยละ 60

 
 คำอธิบายรายวิชา

            บทบาทของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กระบวนคิดแบบสร้างสรรค์ด้วยทฤษฏีต่างๆ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบต่างๆ การนำเสนอด้วยการประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์สู่ความเป็นผลงานด้านนวักรรมวยการประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์สู่ความเป็นผลงานด้านนวัตกรรม

 
 วัตถุประสงค์การเรียนรู้

            LO1 : สามารถอธิบายความหมายของความคิดสร้างสรรค์และความเชื่อมโยงกับนวัตกรรม

            LO2 :สามารถเข้าใจถึงความสำคัญและบทบาทของความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อมวลมนุษยชาติ

            LO3 :สามารถพัฒนากระบวนการคิดแบบสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆและแนวทางในการนำไปใช้

            LO4 :สามารถวิเคราะห์และใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาและนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

            LO5 :สามารถสังเคราะห์และนำความคิดสร้างสรรค์ไปเป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรม

 
 คุณสมบัติและความรู้พื้นฐานของผู้เรียน

            นักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

 
 ปฏิทินการสอน

 วันจันทร์ ที่ 18 ก.ย. 2560  บทที่ 1-3
 วันอังคาร ที่ 19 ก.ย. 2560  บทที่ 4-6
 วันพุธ ที่ 20 ก.ย. 2560  บทที่ 7-9
วันพฤหัสบดี ที่ 21 ก.ย. 2560  บทที่ 10-12
วันศุกร์ ที่ 22 ก.ย. 2560

 บทที่ 13-15

 
 อาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ (Assoc. Prof. Dr. Poonpong Boonbrahm)

School of Informatics , Walailak University

E-mail: bpoonpon@wu.ac.th

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll