ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

จิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่น | Developmental Psychology in Adolescent


WU

รายวิชานี้ เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

   จำนวนชั่วโมงเรียน/จำนวนหน่วยกิต :    5 ชม.การเรียนรู้ (1 ชั่วโมง 45 นาทีสื่อวีดิทัศน์)
   จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/
   หรือต่อครั้ง :
   2 ชั่วโมง
   ระดับของเนื้อหารายวิชา :    เนื้อหาเรียนตามอัธยาศัย
   ประเภทของการเรียนในรายวิชา :    เรียนด้วยตนเอง (เรียนแบบออนไลน์ 100%)
   ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา :    เบื้องต้น
   รายละเอียดเกณฑ์การวัดและประเมินผล:    การวัดผลมีคะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน แบ่งเป็น

    (1) แบบทดสอบระหว่างเรียน จำนวน 5 ครั้ง ๆ ละ 10 คะแนน รวม 50 คะแนน

    (4) แบบทดสอบหลังเรียนของเนื้อหาทั้งหมด (สอบปรนัย) รวม 50 คะแนน

    กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น “ผ่าน” หมายถึงได้ผลคะแนนรวมทุกเนื้อหาตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป และ “ไม่ผ่าน” หมายถึงได้ผลคะแนนรวมทุกเนื้อหาน้อยกว่าร้อยละ 50

 
 คำอธิบายรายวิชา

            วัยรุ่นคือ พลังแห่งอนาคตของชาติที่มีความสร้างสรรค์ มุ่งมั่น ท้าทาย และมีอุดมการณ์ ขณะเดียวกันก็เป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตที่ต้องเผชิญปัญหาและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน ส่งผลให้มีโอกาสเกิดความเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และภาวะวิกฤตของชีวิตต่อเนื่องในระยะยาวอย่างไม่สามารถประมาณค่าความสูญเสียได้ การทำความรู้จักและเข้าใจโลกภายในของวัยรุ่นอย่างเป็นมิตร จนสามารถสร้างสรรค์พลังที่สอดคล้องกับวัยรุ่นช่วยให้ทั้งผู้เกี่ยวข้องและวัยรุ่นสามารถก้าวผ่านพฤติกรรมเสี่ยงและภาวะวิกฤตของวัยรุ่นได้อย่างเข้าใจ ปลอดภัย และมีความสุข

            รายวิชานี้ช่วยให้ผูู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจพัฒนาการวัยรุ่นครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกาย จิตอารมณ์ สังคม และสติปัญญา สามารถวิเคราะห์กระบวนการเกิดและแนวทางการเผชิญภาวะวิกฤตและพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดขึ้นในระยะพัฒนาการวัยรุ่น มุ่งเน้นกลยุทธ์การสร้างเสริมทักษะชีวิตของวัยรุ่นในศตวรรษที่ 21 ผ่านปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการวัยรุ่น ตลอดจนการพัฒนาต้นทุนชีวิตและแหล่งช่วยเหลือที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น

 
 วัตถุประสงค์การเรียนรู้

            LO1 : อธิบายลักษณะพัฒนาการวัยรุ่นด้านร่างกาย จิตอารมณ์ สังคม และสติปัญญาได้ถูกต้อง

            LO2 : อธิบายกระบวนการเกิดภาวะวิกฤตและพฤติกรรมเสี่ยงในระยะพัฒนาการวัยรุ่น พร้อมทั้งแนวทางการเผชิญภาวะวิกฤตและพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นได้ถููกต้อง

            LO3 : อธิบายกลยุทธ์การสร้างเสริมทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาสู่สุขภาวะวัยรุ่นได้ถูกต้อง

            LO4 : วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการวัยรุ่นได้ถูกต้อง

            LO5 : ระบุต้นทุนชีวิตและแหล่งช่วยเหลือวัยรุ่นได้ถูกต้อง

 
 คุณสมบัติและความรู้พื้นฐานของผู้เรียน

            ทุกท่านที่สนใจรายวิชาสามารถเรียนรู้ได้

 
 อาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร (Assoc.Prof.Dr.saifon Aekwarangkoon)

อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

e-mail : asaifon@wu.ac.th

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll