ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เตรียมสหกิจศึกษา | Pre Cooperative Education


WU

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น

"การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

   จำนวนชั่วโมงเรียน/จำนวนหน่วยกิต :    15 ชม
   จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรุ้ต่อสัปดาห์/
   หรือต่อครั้ง :
   2-3 ชั่วโมง
   ระดับของเนื้อหารายวิชา :    เนื้อหาเรียนตามอัธยาศัย
   ประเภทของการเรียนในรายวิชา :    เรียนด้วยตนเอง (เรียนแบบออนไลน์ 100%)
   ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา :    ปานกลาง
   รายละเอียดเกณฑ์การวัดและประเมินผล:    ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ (หากมี) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินเกิน 65%

 
 คำอธิบายรายวิชา

            เตรียมสหกิจศึกษาเป็นรายวิชาที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก่อนที่จะออกไปสหกิจศึกษาในสถานประกอบการจริง

            เนื้อหาในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน ตั้งแต่ภาพรวมของสหกิจศึกษา บัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการณ์ การเตรียมตัวให้พร้อมในด้านต่างๆ ก่อนออกไปสหกิจศึกษา เช่น การวางแผน การประกอบอาชีพในอนาคต จริยธรรม-ความปลอดภัยในที่ทำงาน เทคนิคการนำเสนอ เทคนิคการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์ เทคนิคการแต่งหน้า ทำผม หรือแม้กระทั้งการแต่งตัวอย่างไรให้เหมาะสม

            นอกจากนี้ วิชาเตรียมสหกิจฯ ยังเสริมการเรียนรู้เรื่องวิธีการเขียนประวัติย่อเป็นภาษาอังกฤษ-เขียนอย่างไรให้ได้งาน รวมถึงการเขียนรายงานสหกิจศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้องทำเมื่อเสร็จจากการออกสหกิจศึกษาแล้ว

            วิชาเตรียมสหกิจศึกษา มุ่งหวังที่จะให้ผู้เรียนได้รับรู้ เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อก้าวสู่โลกแห่งการทำงานจริง

 
 วัตถุประสงค์การเรียนรู้

            LO1 : สามารถอธิบายแนวคิด หลักการสหกิจศึกษาและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการได้

            LO2 : สามารถอธิบายหลักการวางแผนอาชีพ การเขียนประวัติย่อ เทคนิคการสมัครงานและสัมภาษณ์งานได้

            LO3 : สามารถอธิบายจริยธรรมในการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงาน และเทคนิคการนำเสนอได้

            LO4 : สามารถเขียนรายงานและเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้

 
 คุณสมบัติและความรู้พื้นฐานของผู้เรียน

            1. วิชานี้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือนักศึกษาที่ต้องการเตรียมตัวออกไป
                สหกิจศึกษายังสถานประกอบการที่ต้องการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ

            2. นักศึกษาสามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้

            3. สามารถเชื่อมต่อ Internet ได้

 
 ที่มอาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด (Asst.Prof.Dr.Padungsak Suksa-Ard)

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

e-mail : spadungs@wu.ac.th

Course Staff Image #2

นายเอกราช แก้วเขียว (Mr.Ekkarat Kaeokhiao)

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

e-mail : kekkarat@wu.ac.th

Course Staff Image #2

นางสาวภคนิตย์ ออสปอนพันธ์ (Miss Pakhanit Ausponpanidh)

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

e-mail : apakhani@wu.ac.th

Course Staff Image #2

นางสุรางค์ อมรศักดิ์ (Mrs. Surang Amornsak)

ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

e-mail : asurang@wu.ac.th

Course Staff Image #2

ผศ.ดร.อัญชลี ชยานุวัชร (Asst.Prof.Dr.Anchalee Chayanuvat)

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

e-mail : canchale@wu.ac.th

Course Staff Image #2

ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต (Asst.Prof.Dr.Nibondh Tipsrinimit)

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

e-mail : nibondh.ti@wu.ac.th

Course Staff Image #2

อาจารย์ ทัศณุ เรืองสุวรรณ์ (Mr.Tassanu Ruangsuwan)

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

e-mail : tassanu.ru@wu.ac.th

Course Staff Image #2

อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ (Dr.Attanan Tachopisalwong)

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

e-mail : attanan.ta@wu.ac.th

Course Staff Image #2

ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย (Asst.Prof.Dr.Siwanath Nuntapichai)

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

e-mail : ndecha@wu.ac.th

Course Staff Image #2

นายขุนดี หลำสุบ (Mr.Khundee Lamsub)

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

e-mail : khundee.la@wu.ac.th

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll