ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

อาหารไทยเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย | Thai Food for Health and Anti-Aging


WU

        หลักการ แนวคิดและความสำคัญเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคคลในแต่ละช่วงวัย การสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การให้คำแนะนำเรื่องอาหารไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการชะลอวัย

         จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 3 นาที)

        1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด และความสำคัญเรื่องอาหารกับสุขภาพและการชะลอวัยได้

        2. ผู้เรียนสามารถบอกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและการชะลอวัยของบุคคลในแต่ละช่วงวัยได้

        3. ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการคัดเลือกวัตถุดิบสำหรับการปรุงอาหาร และวิธีการปรุงอาหารไทยที่ดีต่อสุขภาพและการชะลอวัยได้

        4. ผู้เรียนสามารถให้คำแนะนำและยกตัวอย่างอาหารไทยเพื่อป้องกันการเกิดโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่พบได้บ่อยได้

        5. ผู้เรียนสามารถให้คำแนะนำและยกตัวอย่างผลไม้ ขนมไทย อาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อการชะลอวัยได้

        นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

         เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
e-Mail: wipawanp@gmail.com

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
e-Mail: athidara@gmail.com

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

คุณภัคจิรา เบญญาปัญญา 
นักวิชาการโภชนาการชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานโภชนาการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
e-Mail: bpakjira@medicine.psu.ac.th 

 

วิทยากรผู้ร่วมสอน

คุณกาญจนา ฉิมเรือง 
นักวิชาการโภชนาการชำนาญการ
งานโภชนาการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
e-Mail: jkanjana@medicine.psu.ac.th 

 

วิทยากรผู้ร่วมสอน

คุณพรพิศ เรืองขจร 
นักวิชาการโภชนาการชำนาญการพิเศษ
งานโภชนาการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
e-Mail: rponpis@medicine.psu.ac.th 

 

วิทยากรผู้ร่วมสอน

คุณองค์อร รัตนพันธ์ 
นักวิชาการสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
e-Mail: ongorn.ra@wu.ac.th 

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll