ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เครื่องมือออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 | Online Tools for 21st Century Learning


WU

          รายวิชานี้มุ่งให้ผู้เรียนออกแบบและใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียน ผู้เรียนมีโอกาสได้ทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ วิเคราะห์แนวคิดด้านการออกแบบการเรียนการสอนภายใต้แนวคิดของการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ประเมินผลตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้หลังจากใช้เทคโนโลยี

          จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 7 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 59 นาที)

          1. อธิบายความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ได้

          2. ระบุเครื่องมือออนไลน์สำหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสม

          3. ประยุกต์ใช้หลักการออกแบบเพื่อการสร้างสื่อ Infographic นำเสนอสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

          4. เลือกใช้เครื่องมือออนไลน์ในการสร้างสื่อ Animation ได้อย่างเหมาะสม

          5. สร้างแบบประเมินผลโดยใช้เครื่องมือออนไลน์ได้

          นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

          เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์ ดร.นภารัตน์ ชูเกิด
อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก
อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

            e-Mail: jnaparat@mail.wu.ac.th        Tel. 087 675 3139

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll