ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง : จากแนวคิดไปสู่ผลิตภัณฑ์ (Internet of Things : from idea to product)


WU

          อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเบื้องต้นและการประยุกต์ เทคโนโลยีของฮารด์แวร์ เทคโนโลยีของเซนเซอร์ การเชื่อมต่อแบบดิจิทัลและแอนะล็อก เทคโนโลยีของระบบปฏิบัติการ การโปรแกรมแบบไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

          จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง)

          1. ผู้เรียนสามารถอธิบาย หลักการและแนวคิด การประยุกต์เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งได้

          2. ผู้เรียนสามารถอธิบายและประยุกต์เทคโนโลยีต่าง ๆ รวมกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งได้

          3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งได้

          4. ผู้เรียนสามารถพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งได้

          นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

          เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์ ดร. ชนันท์กรณ์ จันแดง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ เจริญพร บัวแย้ม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


            e-Mail: mooc.iot.wu@gmail.com        Tel. 075 672 2099

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll