ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การสืบค้นข้อมูลเพื่อการค้นคว้าและเขียนรายงาน | Searching information for research report


WU

คำอธิบายรายวิชา การสืบค้นข้อมูลเพื่อการค้นคว้าและเขียนรายงาน (Searching information for research report)

กระบวนการพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูล สารสนเทศ ได้แก่ การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ กลยุทธ์การค้นและทักษะการค้นสารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ การเรียบเรียงและการนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 58 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายและกำหนดความต้องการสารสนเทศ และกำหนดกลยุทธ์การค้นและเทคนิคการค้นสารสนเทศได้

2. ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือค้นสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ได้

3. ผู้เรียนสามารถประเมินสารสนเทศที่ค้นคว้าเพื่อนำมาใช้ในการค้นคว้าวิจัยได้อย่างเหมาะสม

4. ผู้เรียนสามารถเขียนรายงานได้อย่างถูกต้อง

5. ผู้เรียนสามารถอ้างอิงเอกสารได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบระหว่างเรียนทุกบทและแบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) หลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธัญญา ด้วงอินทร์ (Asst.Prof.Dr. Suthanya Doung-In) .
อาจารย์ประจำสาขาการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail: dsuthany@mail.wu.ac.th เบอร์ 075673806

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ดร.สัจจารีย์ ศิริชัย Dr. Satjaree Sirichai
อาจารย์ประจำสาขาการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail: ssatjare@wu.ac.th เบอร์ 075672264

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ Asst.Prof. Dichitchai Mettarikanon

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail: mdichitc@wu.ac.th เบอร์ 075672267

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll