ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สำหรับผู้บริการสุขภาพ (Criminal Law and Civil and Commercial Law for Healthcare Workers)


WU

หลักการและแนวคิดสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป สาระสำคัญของกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพผู้บริการสุขภาพ ความรับผิดทางกฎหมายจากการประกอบอาชีพ ผู้บริการสุขภาพ ประเด็นกฎหมายที่ผู้บริการสุขภาพต้องระมัดระวังขณะปฏิบัติหน้าที่

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 03 นาที)

1. ผู้เรียนสามารถบอกความสำคัญและสาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปได้

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายสาระสำคัญของกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพผู้บริการสุขภาพได้

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายสาระสำคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ ผู้บริการสุขภาพได้

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายความรับผิดทางกฎหมายจากการประกอบอาชีพผู้บริการสุขภาพได้

5. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ประเด็นกฎหมายที่ผู้บริการสุขภาพต้องระมัดระวังขณะปฏิบัติหน้าที่ได้

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Course Staff Image #2

วิทยากรผู้ร่วมสอน

คุณกุศล ชูคง นิติกรชำนาญการ
รักษาการตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

Course Staff Image #2

วิทยากรผู้ร่วมสอน

คุณสุรศักดิ์ เกตุชาติ
กรรมการและเลขานุการ สภาทนายความ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : pwipawan@mail.wu.ac.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll