ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เมทาดาทาสำหรับการจัดระบบสารสนเทศดิจิทัล | Metadata for Organizing Digital Information


WU
ปิดการลงทะเบียนแล้ว

       รายวิชานี้อธิบายถึงหลักการเมทาดาทา (Metadata) และการประยุกต์ใช้เพื่อการจัดระบบสารสนเทศดิจิทัล ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของเมทาดาทา รวมทั้งวิธีการวิเคราะห์รายการสารสนเทศเพื่อจัดทำแค็ตตาล็อกข้อมูล (Metadata Catalog) สำหรับนำเสนอเนื้อหาที่เอื้อต่อการสืบค้น ง่ายต่อการเข้าถึง และให้บริการด้วยระบบดิจิทัลได้

        จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 59 นาที)

        1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย ความสำคัญ และแนวคิดการจัดระบบสารสนเทศให้เอื้อต่อการสืบค้น เข้าถึง และให้บริการด้วยระบบดิจิทัลได้

        2. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย ความสำคัญ บทบาท แนวคิด และหลักการของเมทาดาทาได้

        3. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการจัดทำเมทาดาทา และเข้าใจการประยุกต์ใช้เมทาดาทาเพื่อให้บริการในระบบดิจิทัล

        4. ผู้เรียนสามารถจำแนกและอธิบายความแตกต่างของเมทาดาทาแต่ละประเภทได้

        5. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์รายการ ศัพท์ และไวยากรณ์ตามมาตรฐานสากลของเมทาดาทาได้

        นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

         เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตำแหน่งอื่น ๆ : ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
e-Mail : siwanath.clm@gmail.com
                                  Tel. 075-673359

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ผศ.ศิริญาพร ปรีชา
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
e-Mail: ajsiriyaporn@gmail.com
                                  Tel. 075-377442, 075-809842

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์กชพรรณ นุ่นสังข์
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
e-Mail: kotchaphan.noo@gmail.com
                                  Tel. 077-913363

cc