ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บริการสารสนเทศสำหรับองค์กรดิจิทัล | Information Services for Digital Organization


WU

       รายวิชานี้อธิบายถึงแนวคิดของบริการสารสนเทศสำหรับองค์กรดิจิทัล ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดบริการสารสนเทศและการออกแบบบริการสารสนเทศสำหรับองค์กรดิจิทัล รวมทั้งพื้นฐานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อจัดบริการที่เหมาะสม โดยสามารถกำหนดกรอบการให้บริการ วางกลยุทธ์และให้บริการสารสนเทศ สร้างพิมพ์เขียวการให้บริการ และประเมินการให้บริการสารสนเทศ

        จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 27 นาที)

        1. ผู้เรียนสามารถอธิบาย จำแนก และกำหนดบริการสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรดิจิทัลได้

        2. ผู้เรียนสามารถระบุคุณลักษณะระบบบริการดิจิทัลที่มีพื้นฐานของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้

        3. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการออกแบบบริการ กำหนดกรอบการให้บริการ ระบุลำดับการให้บริการ และกำหนดแนวทางปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนได้

        4. ผู้เรียนสามารถกำหนดกลยุทธ์การให้บริการแบบสมาร์ตดิจิทัล โดยจัดทำแผนที่นำทาง แผนปฏิบัติการ และสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้บริการได้

        5. ผู้เรียนสามารถอธิบายเป้าหมาย กรอบการดำเนินงาน พิมพ์เขียวการบริการ และประเมินการบริการสารสนเทศได้

        นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

         เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตำแหน่งอื่น ๆ : ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
e-Mail : siwanath.clm@gmail.com
                                  Tel. 075-673359

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ ดร.เกวลิน อังคณานนท์
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
e-Mail: k.angkananon@gmail.com
                                  Tel.077-913369

ccEnroll