ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล | Information Technology in Digital Era


WU

คำอธิบายรายวิชา WU017 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล Information Technology in Digital Era

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันและแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล อาทิ ในด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านบันเทิง ด้านการทหาร ด้านการเงิน รวมถึงความเป็นอยู่ในอนาคต รูปแบบของเทคโนโลยีใหม่ที่จะมาทดแทนหรือช่วยในการทำงานของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นด้านปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ยานยนต์อัจฉริยะ เทคโนโลยีทางการเงิน เงินตราดิจิทัล หุ่นยนต์ วัสดุศาสตร์ การพิมพ์ 3 มิติ เทคโนโลยีความจริงเสมือน/ความจริงเสริม รวมถึงเทคโนโลยีการวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 5 ชั่วโมง 5 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความก้าวหน้าและแนวโน้มในอนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านต่าง ๆ

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ประเภทต่าง ๆ ที่จะมาทดแทนหรือช่วยในการทำงานของมนุษย์

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายผลกระทบของเทคโนโลยีและการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

5. ผู้เรียนสามารถอธิบายการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

เกณฑ์การวัดผล

สัดส่วนการคิดคะแนนดังนี้ แบบทดสอบระหว่างเรียน 60% แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 40% ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์จงสุข คงเสน
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ ดร.ชนันทน์กรณ์ จันแดง
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์เจริญพร บัวแย้ม
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ธีรัช สายชู
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

อาจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์ email: hkanjana@gmail.com โทร. 075-672285

อาจารย์จงสุข คงเสน email: ojongsuk@wu.ac.th โทร. 075-672259

อาจารย์ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร email: knichcha@wu.ac.th โทร. 075-672281

อาจารย์ ดร.ชนันทน์กรณ์ จันแดง email: chanankorn.ja@wu.ac.th โทร. 075-672209

อาจารย์เจริญพร บัวแย้ม email: charoenporn@wu.ac.th โทร. 075-672279

อาจารย์สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์ email: suppat.ru@wu.ac.th โทร. 075-2416

อาจารย์ธีรัช สายชู email: theerat.sa@wu.ac.th โทร.075-2268

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll