ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน | Introduction to Environmental Health


WU

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความเข้าใจขอบเขตงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพมนุษย์ หัวข้อในรายวิชานี้ประกอบด้วย การจัดหาน้ำสะอาด การสุขาภิบาลอาหาร การบำบัดน้ำเสีย การจัดการมูลฝอย และของเสียอันตราย การสุขาภิบาลที่พักอาศัย การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค การควบคุมเหตุรำคาญ แนวโน้มการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต และการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 1 นาที)

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการพื้นฐานของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมได้

2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบจากปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้

3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์แนวทางการควบคุมปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้

4. ผู้เรียนสามารถให้เหตุผลความสำคัญของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมได้

5. แก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยใช้ข้อมูลทางสถิติได้

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา พิบูลย์
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

อาจารย์พัฒน์ธิดา ทองขาว
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

อาจารย์วรางคณา ศรีหมอก
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

อาจารย์นพดล ปรีชา
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

อาจารย์นริศรา แก้วชุติมา
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

อาจารย์อภิรักษ์ บำยุทธ
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

email : bsiriuma@wu.ac.th / Tel.0-7567-2795, 0-7567-2767

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll