ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | Occupational Health and Safety


WU

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจำแนกสิ่งคุกคามและผลกระทบต่อสุขภาพ การประเมินการรับสัมผัส ค่าขีดจำกัดการสัมผัส ทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุ หลักความปลอดภัยในการทำงาน การตรวจความปลอดภัย แนวทางการจัดทำมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัย การป้องกันควบคุมสิ่งคุกคามและอุบัติเหตุในการทำงาน การจัดบริการและอาชีวอนามัย

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 45 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายบทบาท ขอบเขตและทฤษฎีพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้

2. จำแนกสิ่งคุกคามและประเมินผลกระทบสุขภาพและความปลอดภัยเบื้องต้นได้

3. เสนอแนะแนวทางการป้องกันและควบคุมทางด้านอาชีวนามัยและความปลอดภัย

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร ด่านคชาธาร
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มุจลินท์ อินทรเหมือน
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ ดร.ปรีดา สันสาคร
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

email: hjunjira@wu.ac.th โทร. 0-7567-2794, 0-7567-2772, 2700

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll